eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Τι είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού;

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο ολοκληρωμένα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού, η οποία υπεγράφη το 2000 για περίοδο 20 ετών, ενώνει περισσότερες από εκατό χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ + 79 χώρες ΑΚΕ) και εκπροσωπεί πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άτομα.

Η εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ εστιάζεται στην εξάλειψη της φτώχειας και στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για τις χώρες ΑΚΕ και ΕΕ. Περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς δράσης: την αναπτυξιακή συνεργασία, τον πολιτικό διάλογο και τις εμπορικές συναλλαγές.

Συμφωνία του Κοτονού (διαθέσιμη στις 24 γλώσσες της ΕΕ)

πεισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_el.pdf

Η Επιτροπή ενέκρινε επικαιροποίηση της δεύτερης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για την ΕλλάδαΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού, στην οποία αναφέρει λεπτομερώς την πρόοδο που έχει σημειωθεί, όσον αφορά την τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων, αφότου δημοσιεύτηκε η έκθεση στις 27 Φεβρουαρίου 2019.

03/04/2019

Στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, διαπιστώνεται ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, εξακολουθεί ωστόσο να εκκρεμεί μια σειρά ζητημάτων. Δεδομένων των εξελίξεων που σημειώθηκαν έκτοτε, η σημερινή επικαιροποίηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει λάβει πλέον τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη όλων των συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που αναμένονταν για τα τέλη του 2018.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να διασφαλίζουν τη διαρκή εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της Ευρωομάδας του Ιουνίου 2018.

Το περιεχόμενο της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας της 27ης Φεβρουαρίου 2019 και η εν συνεχεία επικαιροποίησή της θα χρησιμοποιηθούν από την Ευρωομάδα για να συζητηθεί η αποδέσμευση μιας πρώτης δόσης μέτρων για το χρέος.

Η επικαιροποιημένη έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

Press Release in EnglishΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού

περισσότερα : https://ec.europa.eu/greece/news/20190403/deuteri_ekthesi_el

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Σεβασμός του κράτους δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός «αντικειμενικού και αμερόληπτου μηχανισμού αξιολόγησης για την εξακρίβωση της εφαρμογής των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα κράτη μέλη». Ειδικότερα, οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή «να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη γενική νομοθεσία […] με την οποία θα εξακριβώνεται η πρακτική εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που αφορούν το κράτος δικαίου». Επιπλέον, οι διοργανωτές έχουν ως στόχο «τη διευκόλυνση της επιβολής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (π.χ. του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης)» και την ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1937_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει δυνατές κατευθύνσεις για μελλοντική δράση.

Η ανακοίνωση που παρουσιάστηκε σήμερα καταγράφει τα διαθέσιμα εργαλεία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την προστασία του κράτους δικαίου στην Ένωση. Εξετάζει επίσης την εμπειρία των τελευταίων ετών, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω το κράτος δικαίου. Η εμπειρία του παρελθόντος, ιδίως, καταδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη προώθηση του κράτους δικαίου, έγκαιρη πρόληψη κινδύνων ή παραβιάσεων του κράτους δικαίου και αποτελεσματική αντιμετώπιση όταν ανακύπτουν τέτοια ζητήματα στην Ένωση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1912_el.pdf