eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Επτά μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής των νέων κανόνων κατά του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, η γενική ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τους νέους κανόνες κατά των περιορισμών στις διαδικτυακές αγορές και τις διασυνοριακές πωλήσεις είναι ήδη υψηλή.

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα δείχνει ότι, λίγους μόλις μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό, το 50 % των πολιτών της ΕΕ γνωρίζει σε γενικές γραμμές τη δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων διακρίσεων από τους εμπόρους. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ευρύτερη γνώση των ειδικών ψηφιακών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ, δεδομένου ότι μόνο το 29 % όσων απάντησαν στην έρευνα γνωρίζει ποια δικαιώματα το αφορούν συγκεκριμένα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2528_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη τα οποία θα αποτελέσουν μέρος των πρώτων συνασπισμών ««ευρωπαϊκών πανεπιστημίων». Θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα τονώσουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων, των φοιτητών και του προσωπικού τους. 

Από τις 54 αιτήσεις που παρελήφθησαν, επιλέχθηκαν 17 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουν 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24κράτη μέλη (βλέπε παράρτημα), βάσει αξιολόγησης που διενεργήθηκε από 26 ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων πρυτάνεων, καθηγητών και ερευνητών, οι οποίοι διορίστηκαν από την Επιτροπή. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι διακρατικές συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία έχουν κοινή μακροπρόθεσμη στρατηγική και προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να ενισχύσει σημαντικά την κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού και να προωθήσει την ποιότητα, τη συμπεριληπτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_el.pdf

Τι έχει κάνει μέχρι τώρα η ΕΕ για να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια;

Η ΕΕ διαθέτει πλέον πληθώρα μέσων για την προστασία των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως, για παράδειγμα, την οδηγία για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS), την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τους νέους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες.

Με την οδηγία καθιερώθηκαν νέοι μηχανισμοί συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση των εθνικών ικανοτήτων. Επιβλήθηκαν επίσης υποχρεώσεις στους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και στους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να εφαρμόζουν πρακτικές διαχείρισης κινδύνου και να κοινοποιούν τα μείζονα συμβάντα στις εθνικές αρχές.

Με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θεσπίζονται για πρώτη φορά κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών. Επιπλέον, με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ορίζεται νέα μόνιμη εντολή για τον οργανισμό της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια (ENISA) και, παράλληλα, διατίθενται περισσότεροι πόροι στον οργανισμό για την εκπλήρωση των στόχων του.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-3369_el.pdf

Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε την εμπορική και την επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή και τη σύναψή τους. Η επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ κ. Σεσίλια Μάλμστρομ και ο υπουργός Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ρουμανίας κ. Ștefan Radu Oprea θα υπογράψουν τη συμφωνία εξ ονόματος της ΕΕ στο Ανόι την Κυριακή 30 Ιουνίου. Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να αποφέρουν πρωτοφανή οφέλη για τις ευρωπαϊκές και βιετναμέζικες επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους εργαζομένους, ενώ παράλληλα θα πρωθήσουν τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3388_el.pdf