eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Στις 9 Μαΐου 2019 οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στο Σιμπίου, όπως πρότεινε ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, για να συζητήσουν το επόμενο στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024.

Θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Το τρέχον θεματολόγιο συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2014 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πήρε τη μορφή των 10 πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής Γιούνκερ. Πέντε χρόνια μετά, οι προσπάθειες για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων απέφεραν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, παρά τις απρόβλεπτες δυσκολίες που συνάντησαν στην πορεία, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την Ένωσή μας. Με βάση τις συστάσεις πολιτικής για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της οι οποίες παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, η Επιτροπή εξετάζει σήμερα τι έχει επιτευχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2392_el.pdf

Η ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπεται ότι το 2019, για έβδομη συνεχή χρονιά, θα συνεχίσει να επεκτείνεται, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε περιβάλλον όπου ο αντίκτυπος των πηγών αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχίζεται, η εγχώρια δυναμική αναμένεται να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία. Η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί εκ νέου το επόμενο έτος.

Η πρόσφατη επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και του παγκόσμιου εμπορίου, σε συνδυασμό με την υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με τις εμπορικές πολιτικές, επηρεάζει τις προοπτικές αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2019 και το 2020. Η συνεχιζόμενη αδυναμία του μεταποιητικού τομέα διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο, ιδίως στις χώρες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_el.pdf

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την κατάσταση του φυσικού κόσμου. Με συντριπτική συναίνεση, το 96 % των πάνω από 27.000 ερωτηθέντων πολιτών δήλωσε ότι έχουμε ευθύνη για την προστασία της φύσης και ότι αυτό είναι επίσης απαραίτητο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου αποκαλύπτει μια γενική αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την έννοια της βιοποικιλότητας, τη σημασία της, τις απειλές και τα μέτρα για την προστασία της. Οι γνώμες των πολιτών συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, η οποία αποσκοπεί στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, καθώς και στην επίτευξη των στόχων των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία της φύσης. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου προηγείται της πρώτης παγκόσμιας εκτίμησης της κατάστασης της φύσης και της θέσης που κατέχει η ανθρωπότητα εντός της φύσης, η οποία θα δρομολογηθεί από τη Διακυβερνητική Πλατφόρμα Επιστήμης-Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (IPBES) μέσα στην ημέρα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_el.pdf

Τι είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού;

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο ολοκληρωμένα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού, η οποία υπεγράφη το 2000 για περίοδο 20 ετών, ενώνει περισσότερες από εκατό χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ + 79 χώρες ΑΚΕ) και εκπροσωπεί πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άτομα.

Η εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ εστιάζεται στην εξάλειψη της φτώχειας και στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για τις χώρες ΑΚΕ και ΕΕ. Περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς δράσης: την αναπτυξιακή συνεργασία, τον πολιτικό διάλογο και τις εμπορικές συναλλαγές.

Συμφωνία του Κοτονού (διαθέσιμη στις 24 γλώσσες της ΕΕ)

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_en.pdf