eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Το Συμβούλιο έδωσε την τελική του έγκριση στην πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για τους καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών.

Το εν λόγω κεντρικό σύστημα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με τους καταδικασθέντες πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς, μέσω του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).  

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Το νέο σύστημα θα καταστήσει ταχύτερο και ευκολότερο για τις αρχές επιβολής του νόμου τον εντοπισμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν στην ΕΕ, με μια απλή αναζήτηση στο ECRIS. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας με στόχο την καλύτερη καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την ΕΕ, καθιστώντας την Ευρώπη ασφαλέστερο χώρο για όλους τους πολίτες της.» 

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2018_el.pdf

Με την ευκαιρία της διάσκεψης που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας: Σήμερα. Αύριο. Για όλους.», ξεκίνησε μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με τις κύριες αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο της εργασίας.

Στη διάσκεψη που διοργάνωσε ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις και η επίτροπος κ. Tίσεν, περίπου 500 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων υπουργοί, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, των εθνικών κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και του ακαδημαϊκού κόσμου, διερεύνησαν τους καλύτερους τρόπους για την τιθάσευση των αλλαγών στον κόσμο της εργασίας προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι μετασχηματισμοί που πραγματοποιούνται με ταχύ ρυθμό έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έναυσμα να αναλάβει δράση ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση και οι ευρωπαϊκές κοινωνικές πολιτικές εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στον κόσμο του σήμερα και του αύριο. Με τη διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η ΕΕ διατύπωσε 20 αρχές και δικαιώματα που είναι απαραίτητα για τη δίκαιη και αποδοτική λειτουργία των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Σήμερα συνεχίζονται οι εργασίες για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του πλαισίου αυτού σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2016_el.pdf

Η τέταρτη έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης που εκδόθηκε δείχνει ότι η Επιτροπή υλοποίησε πλήρως το όραμά της για μια στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση που εγγυάται προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους.

Η Ευρώπη είναι ήδη παγκοσμίως πρωτοπόρα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν την τελευταία πενταετία σε όλους τους τομείς πολιτικής οδήγησαν την ΕΕ στον σωστό δρόμο για να ενστερνιστεί πλήρως τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, με την αξιοποίηση των οικονομικών ευκαιριών που προσφέρει, τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας και ένα υγιέστερο περιβάλλον για τους καταναλωτές.

Εκτός από ton πλήρη εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, η Ενεργειακή Ένωση προωθεί τη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε καθαρές μορφές ενέργειας σε καίριους τομείς, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει κοινωνικά δίκαιη μετάβαση. Η οικοδόμηση μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια ήταν μία από τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Σήμερα διαπιστώνουμε την επιτυχή υλοποίηση αυτού που ήταν μόνον ένα όραμα το 2014 για μια ενοποιημένη, διασυνδεδεμένη, ασφαλή και βιώσιμη Ενεργειακή Ένωση. Η έκθεση συνοδεύεται από δύο έγγραφα που παρουσιάζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου δράσης για τους συσσωρευτές και μια ανακοίνωση για μια πιο αποτελεσματική και δημοκρατική λήψη αποφάσεων στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1876_el.pdf

Η Επιτροπή παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζοντας το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου.

Με βάση τις εργασίες της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα μια πιλοτική φάση για να εξασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην πράξη. Η Επιτροπή καλεί τον βιομηχανικό κλάδο, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν τον λεπτομερή κατάλογο αξιολόγησης που συνέταξε η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, ο οποίος συμπληρώνει τις κατευθυντήριες γραμμές.

Τα σχέδια που παρουσιάζονται σήμερα είναι το αποτέλεσμα που αναμενόταν από τη στρατηγική για την ΤΝ που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2018, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων ώστε να ανέλθουν σε τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία, στη διάθεση περισσότερων δεδομένων, στην προώθηση ταλέντων και στη διασφάλιση εμπιστοσύνης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1893_el.pdf