slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα εκτίμηση κινδύνου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων δείχνει ότι χρειάζονται εντατικότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε σήμερα επικαιροποιημένη εκτίμηση κινδύνου σχετικά με την πανδημία COVID-19, παράλληλα με σειρά κατευθυντήριων γραμμών για μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (όπως υγιεινή των χεριών, τήρηση φυσικής απόστασης, καθαριότητα και αερισμός).

Η επικαιροποιημένη εκτίμηση κινδύνου δείχνει ότι, από τον Αύγουστο, τα ποσοστά κοινοποιήσεων αυξάνονται σταθερά σε ολόκληρη την ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν αρκούν πάντοτε για τη μείωση ή τον έλεγχο της έκθεσης. Γι' αυτό, έχει κρίσιμη σημασία να εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα από τα κράτη μέλη με την πρώτη εκδήλωση νέων εξάρσεων. Αυτό περιλαμβάνει την εντατικοποίηση των τεστ και της ιχνηλάτησης επαφών, τη βελτίωση της επιτήρησης της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε μέσα ατομικής προστασίας και φάρμακα και την εξασφάλιση επάρκειας δυναμικού του τομέα της υγείας, σύμφωνα με τις δράσεις που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1737/IP_20_1737_EL.pdf

Ένωση Κεφαλαιαγορών: η Επιτροπή θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα νέο, φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών κατά τα επόμενα έτη. Απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ τη στιγμή αυτή είναι να λάβει μέτρα ώστε να ανακάμψει η Ευρώπη από την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός. Η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών της ΕΕ και η εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά θα είναι ουσιαστικής σημασίας στην προσπάθεια αυτή.

Η ύπαρξη μεγάλων και ολοκληρωμένων κεφαλαιαγορών θα διευκολύνει την ανάκαμψη της ΕΕ, καθώς θα προσφέρει στις επιχειρήσεις —ιδίως τις μικρομεσαίες— πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και κεφαλαίων, και στο αποταμιευτικό κοινό στην Ευρώπη την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να επενδύει για το μέλλον του. Οι δυναμικές κεφαλαιαγορές θα στηρίξουν επίσης την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης, καθώς και τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1677/IP_20_1677_EL.pdf

Δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα: Η Επιτροπή καθορίζει νέα, φιλόδοξη προσέγγιση για την ενθάρρυνση της υπεύθυνης καινοτομίας προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινεμια νέα δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα και για τις λιανικές πληρωμές, καθώς και νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και την ψηφιακή ανθεκτικότητα. Η σημερινή δέσμη μέτρων θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της Ευρώπης στον χρηματοοικονομικό τομέα, ανοίγοντας τον δρόμο για να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων. Θα προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις σύγχρονες πληρωμές, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Περισσότερα: Δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό...

Ερωτήσεις και απαντήσεις: κορονοϊός και στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια

Στις 17 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της παρασκευής και της διανομής εμβολίων κατά της COVID-19. Η στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια αποσκοπεί στην εξασφάλιση της παραγωγής ποιοτικών, ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων στην Ευρώπη και στη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης σ' αυτά για τα κράτη μέλη και τους πληθυσμούς τους. Επιπλέον, η στρατηγική αντικατοπτρίζει την παγκόσμια προσπάθεια αλληλεγγύης και διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια το συντομότερο δυνατόν.

Η κοινή δράση σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί τον ασφαλέστερο, ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί από μόνο του να εξασφαλίσει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη και την παραγωγή επαρκούς αριθμού εμβολίων. Μόνο μέσω ταχείας και ενιαίας δράσης της ΕΕ και των κρατών μελών της μπορούν να εξασφαλιστούν επαρκείς και ταχείες προμήθειες ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου. Η κοινή στρατηγική επιτρέπει την καλύτερη αντιστάθμιση και κατανομή των κινδύνων, καθώς και τη συνένωση επενδύσεων για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, φάσματος και ταχύτητας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1662/QANDA_20_1662_EL.pdf