slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 - Ενισχυμένη εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για έναν σταθερό τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ανέφερε: «Οι Ευρωπαίοι προσδοκούν μια Ένωση που τους προστατεύει. Σήμερα, προτείνουμε μέτρα που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικότερα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε διασυνοριακό επίπεδο»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι απειλές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  

Παρόλο που η ΕΕ έχει αυστηρούς κανόνες στον τομέα αυτόν, πρόσφατες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ορισμένες τράπεζες της ΕΕ έχουν προκαλέσει ανησυχίες ότι οι εν λόγω κανόνες δεν τυγχάνουν πάντοτε αποτελεσματικής εποπτείας και επιβολής σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό όχι μόνο δημιουργεί κινδύνους για την ακεραιότητα και την καλή φήμη του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά μπορεί επίσης να έχει συνέπειες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ορισμένων τραπεζών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_el.pdf

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 — η Επιτροπή προτείνει τα τελευταία στοιχεία που απαιτούνται για μια συμβιβαστική λύση για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της μετανάστευσης και των συνόρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα τελευταία στοιχεία που απαιτούνται για μια συμβιβαστική λύση για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της μετανάστευσης και των συνόρων

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λογομαχούμε για να βρίσκουμε λύσεις ad-hoc κάθε φορά που φτάνει ένα καινούργιο πλοίο με μετανάστες. Η προσωρινή αλληλεγγύη δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε διαρκή αλληλεγγύη - σήμερα και για πάντα.»

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018, ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ παρουσίασε τρεις νέες και φιλόδοξες προτάσεις για να διασφαλίσει την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης και την καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Οι εν λόγω νέες πρωτοβουλίες παρουσιάζονται μία εβδομάδα πριν από την άτυπη σύνοδο στο Σάλτσμπουργκ και αποτελούν απτή συμβολή στις συζητήσεις που αναμένεται να έχουν οι ηγέτες της ΕΕ για τη μετανάστευση. Σκοπός τους είναι να διευκολύνουν μια συνολική συμβιβαστική λύση σχετικά με την εν εξελίξει μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5712_el.pdf

Κατάσταση της Ένωσης 2018: Η Επιτροπή προτείνει να καταργήσει την εποχιακή αλλαγή της ώρας

Η Επιτροπή προτείνει να καταργήσει την εποχιακή αλλαγή της ώρας

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Πάντα στις ωραίες ομιλίες μας δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να είμαστε μεγάλοι στα μεγάλα ζητήματα και μικροί στα μικρά. Όμως κανένας δεν μας χειροκροτεί όταν, με τη νομοθεσία της ΕΕ, υποχρεώνονται οι πολίτες να αλλάζουν την ώρα δύο φορές τον χρόνο. Σήμερα η Επιτροπή προτείνει ν' αλλάξει αυτή την κατάσταση. Η αλλαγή της ώρας πρέπει να καταργηθεί. Τα ίδια τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν κατά πόσον οι πολίτες τους θα ζουν σε θερινή ή χειμερινή ώρα. Είναι ζήτημα επικουρικότητας. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμμεριστούν την άποψη αυτή και θα βρούν τις κατάλληλες λύσεις για την εσωτερική μας αγορά. Ο χρόνος μας πιέζει».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_el.pdf

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο για μια πιο αποτελεσματική χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική για την υποστήριξη των επενδύσεων εκτός της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει δράσεις για ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο διακυβέρνησης και για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πολυμερών και εθνικών αναπτυξιακών φορέων.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ πρότεινε μια νέα «Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας», προκειμένου να εστιάζονται οι επενδύσεις σε τομείς στους οποίους είναι πραγματικά απαραίτητες: στις δεξιότητες και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται αποτελεσματικότερο μοντέλο διακυβέρνησης και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των πολυμερών και εθνικών αναπτυξιακών φορέων στην Ευρώπη. Γι' αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια σειρά από τρόπους αντιμετώπισης των επενδυτικών προκλήσεων και ευκαιριών στην Αφρική, στην Ευρωπαϊκή Γειτονία και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται εκκλήσεις για κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ πολυμερών και εθνικών αναπτυξιακών φορέων και ενισχυμένη ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της νέας πρότασης για έναν Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5703_el.pdf