slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ελευθέρωση των θεωρήσεων: η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο και Σερβία, καθώς και από τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης: Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία. Από την εν λόγω ετήσια έκθεση προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για τις ενδιαφερόμενες χώρες εξακολουθούν να πληρούνται, αλλά απαιτείται ανάληψη δράσης —σε μερικές περιπτώσεις άμεση— σε συγκεκριμένους τομείς ορισμένων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκπλήρωση αυτή θα συνεχιστεί.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6819_el.pdf

Η συμφωνία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα προστατεύει όλους τους γεωργούς της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη θέσπιση νέων κανόνων που θα εξασφαλίζουν την προστασία του 100% των γεωργών της ΕΕ και της συντριπτικής πλειονότητας των επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ από πρακτικές που αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία θα καλύπτει γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, απαγορεύοντας για πρώτη φορά μέχρι και 16 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν άλλο. Ορισμένες άλλες πρακτικές θα επιτρέπονται μόνο μετά από σαφή και μη επιδεχόμενη αμφισβήτηση εκ των προτέρων συμφωνία μεταξύ των συναλλασσομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τη νομοθετική της πρόταση τον Απρίλιο του 2018, για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη εντιμότητα στην αλυσίδα των τροφίμων και ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας σε όλη την ΕΕ. Είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει νομοθεσία σ' αυτόν τον τομέα σε επίπεδο ΕΕ. Το νέο πλαίσιο παρέχει στα κράτη μέλη την εξουσία να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες και να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_el.pdf

Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης σε συγκεκριμένους τομείς για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 100 ημέρες.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο που περιβάλλει τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας αποχώρησης, όπως αυτή συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στις 25 Νοεμβρίου 2018, και λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση που απηύθυνε την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) να ενταθούν οι εργασίες ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε σήμερα να εφαρμόζει το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης αποτελεί υλοποίηση της δέσμευσης της Επιτροπής να εγκρίνει έως το τέλος του έτους όλες τις αναγκαίες προτάσεις για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, όπως αναφέρεται στη δεύτερη ανακοίνωσή της σχετικά με την προετοιμασία, της 13ης Νοεμβρίου 2018.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_el.pdf

Επενδύσεις 405 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης μέσα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

Σε έκθεση που δημοσιεύεται παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο των πέντε ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, στα μέσα της ενωσιακής δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020.

Έως τον Οκτώβριο του 2018, περίπου τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020 είχαν δεσμευτεί για συγκεκριμένα έργα. Έως τα τέλη του 2017, 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις —από τις οποίες οι 74.000 ήταν νεοφυείς— είχαν λάβει στήριξη για επέκταση, καινοτομία, προώθηση νέων προϊόντων και δημιουργία θέσεων εργασίας. Συνολικά, 1,7 εκατ. έργα ανά την Ευρώπη έχουν επιλεγεί για να λάβουν στήριξη από την ΕΕ, μαζί με 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6841_el.pdf