slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ: η Επιτροπή χαιρετίζει την συμφωνία για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για τις θεωρήσεις

Τα κράτη μέλη ενέκριναν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ, προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες στις εξελισσόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια, στις προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση, καθώς και στις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Οι συμφωνημένες αλλαγές θα απλουστεύσουν την απόκτηση θεώρησης για τους νόμιμους ταξιδιώτες που έρχονται στην Ευρώπη, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και ενισχύοντας, παράλληλα, την ασφάλεια και μειώνοντας τους κινδύνους όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-721_el.pdf

Παραβάσεις: Η Επιτροπή προσαρμόζει τη μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόζει για τις οικονομικές κυρώσεις

Η Επιτροπή περιέγραψε πώς θα προσαρμόσει τη μέθοδο υπολογισμού της όταν προτείνει οικονομικές κυρώσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει. Η επιβολή του ενωσιακού δικαίου από την Επιτροπή θα εξακολουθήσει να είναι αυστηρή, ισορροπημένη και δίκαιη για όλα τα κράτη μέλη.

Όταν η Επιτροπή παραπέμπει ένα κράτος μέλος στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράβαση του ενωσιακού δικαίου, το Δικαστήριο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. Η Επιτροπή προτείνει ένα ποσό στο Δικαστήριο, το οποίο στη συνέχεια λαμβάνει την οριστική απόφαση.

Κατά τον υπολογισμό της προτεινόμενης οικονομικής κύρωσης, εκτός από τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, η Επιτροπή λάμβανε πάντα υπόψη αφενός την οικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους και αφετέρου τη θεσμική του βαρύτητα. Προκειμένου τα δύο αυτά στοιχεία να αποτυπώνονται σε αριθμούς, η Επιτροπή εξέταζε μέχρι σήμερα το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του κράτους μέλους και τον αριθμό των ψήφων που διαθέτει στο Συμβούλιο.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σε πρόσφατη απόφασή του ότι οι κανόνες ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, όπως τροποποιήθηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν. Δεδομένου ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι, εκτός από τη χρήση του ΑΕΠ των κρατών μελών, θα πρέπει να εξακολουθήσει να λαμβάνεται υπόψη η θεσμική βαρύτητα, χρειαζόταν μια νέα μέθοδος που να αντανακλά την εν λόγω βαρύτητα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1288_el.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία σχετικά με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με την επιφύλαξη της επίσημης έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχουν καταλήξει σε μερική πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο θα προωθήσει μια καινοτόμο και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας και θα συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αστάθειας και διασυνοριακών απειλών για την ασφάλειά μας, καμία χώρα δεν μπορεί να επιτύχει μόνη της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Γιούνκερ καταβάλλει μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια για την προστασία και την υπεράσπιση των Ευρωπαίων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για τα έτη 2021-2027, αποτελεί μέρος αυτών των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προστατεύει τους πολίτες της.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_el.pdf

Πολιτική συνοχής μετά το 2020: προετοιμάζοντας τις μελλοντικές επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας

Οι επίτροποι κα Κρέτσου και κ. Αντρουκάιτις συγκέντρωσαν επαγγελματίες του τομέα της υγείας για να δρομολογήσουν διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τις μελλοντικές επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

Στο πλαίσιο μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Επιτροπή με ενώσεις υγείας, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχείρισης της Υγείας και η EuroHealthNet, οι επίτροποι εγκαινίασαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στα Πυρηναία, μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Ανακοίνωσαν επίσης ότι ο τομέας της υγείας θα είναι η φετινή νέα κατηγορία στα βραβεία RegioStars.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1173_el.pdf