slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει νέο κατάλογο τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο σκοπός του καταλόγου αυτού είναι να προστατεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, αποτρέποντας αποτελεσματικότερα τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως αποτέλεσμα της καταχώρισης αυτής, θα απαιτείται από τις τράπεζες και άλλες οντότητες που καλύπτονται από τους κανόνες περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να προβαίνουν σε αυξημένους ελέγχους («δέουσα επιμέλεια») στις χρηματοοικονομικές πράξεις οι οποίες αφορούν πελάτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις εν λόγω τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ώστε να εντοπίζονται αποτελεσματικότερα οι ύποπτες χρηματικές ροές. Ο κατάλογος καταρτίστηκε ύστερα από ενδελεχή ανάλυση, βάσει νέας μεθοδολογίας που εφαρμόζει τα αυστηρότερα κριτήρια της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ισχύει από τον Ιούλιο του 2018. 

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_el.pdf

Ετοιμότητα για το Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει μέτρο έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, όσον αφορά την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα των σιδηροδρόμων

Ετοιμότητα για το Brexit.

Λόγω του αυξανόμενου κινδύνου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου του τρέχοντος έτους χωρίς συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για να περιοριστούν οι σοβαρές επιπτώσεις που συνεπάγεται το εν λόγω σενάριο στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στη συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σημερινή πρόταση θα διασφαλίσει την εγκυρότητα των εγκρίσεων ασφάλειας για ορισμένα τμήματα της σιδηροδρομικής υποδομής για αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα τριών μηνών, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μακρόπνοων λύσεων που θα συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ. Αυτό αφορά ιδίως τη σήραγγα της Μάγχης και θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση, από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου, προτύπων ασφάλειας πανομοιότυπων με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστούν η προστασία των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών και η ασφάλεια των πολιτών και, ταυτόχρονα, θα αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές των διασυνοριακών σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφορών και των γραμμών κλειστής διαδρομής μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιπλέον της εν λόγω πρότασης, είναι επίσης απαραίτητο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι εθνικές αρχές να συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις άδειες μηχανοδηγού, την πρόσβαση στην αγορά, καθώς και σχετικά με τα πιστοποιητικά και τις εγκρίσεις ασφάλειας που απαιτούνται για την εκτέλεση των μεταφορών εντός της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1051_el.pdf

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Ας ζητήσουμε εξυπνότερη νομοθεσία για το άτμισμα!»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Ας ζητήσουμε εξυπνότερη νομοθεσία για το άτμισμα!».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι: «να θεσπίσει ειδική νομοθεσία, η οποία διαχωρίζει σαφώς τα προϊόντα ατμίσματος από τα προϊόντα καπνού και τα φαρμακευτικά προϊόντα». Οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή να εξασφαλίσει «νέα νομοθεσία [για τα προϊόντα ατμίσματος] βασιζόμενη στην υποχρεωτική συμμόρφωση με αξιόπιστα πρότυπα ποιότητας των προϊόντων, ασφάλειας και κατασκευής, καθώς και με υπεύθυνες πρακτικές εμπορικής προώθησης που εξασφαλίζουν την προστασία των νέων».

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταχωρίσει την πρωτοβουλία αφορά μόνο το νομικά παραδεκτό της πρότασης. Κατά το παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν αναλύει την ουσία της πρότασης.

Η καταχώριση της πρωτοβουλίας αυτής θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2019, ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσει η δωδεκάμηνη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών υποστήριξης από τους διοργανωτές της. Εάν η πρωτοβουλία συγκεντρώσει, μέσα σε ένα έτος, ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-989_el.pdf

Καμπότζη: Η ΕΕ κινεί διαδικασία για προσωρινή αναστολή των εμπορικών προτιμήσεων

Η ΕΕ κίνησε σήμερα τη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην προσωρινή αναστολή της προτιμησιακής πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ την οποία απολαμβάνει η Καμπότζη στο πλαίσιο του καθεστώτος «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ). Οι προτιμήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ΟΕΟ μπορούν να αρθούν αν η δικαιούχος χώρα παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των εργαζομένων.

Η κίνηση της διαδικασίας προσωρινής αναστολής δεν συνεπάγεται άμεση άρση των δασμολογικών προτιμήσεων, η οποία αποτελεί την ύστατη λύση. Αντιθέτως, αποτελεί την αφετηρία μιας περιόδου εντατικής παρακολούθησης και συνεργασίας. Στόχος της δράσης της Επιτροπής παραμένει η βελτίωση της κατάστασης για τον τοπικό πληθυσμό.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-882_el.pdf