slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ το 2018: οι προσπάθειες αποδίδουν, αλλά απαιτούνται ακόμη βελτιώσεις

Στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, παρατίθενται οι ενέργειες της Επιτροπής για τον έλεγχο και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ το 2018. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, που δημοσιεύεται επίσης σήμερα, αξιολογεί τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ στην ενιαία αγορά της ΕΕ και εντοπίζει τις αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών από τις χώρες και την Επιτροπή.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν τα πολλά οφέλη της ενιαίας αγοράς μόνο αν οι κοινά συμφωνημένοι κανόνες είναι λειτουργικοί στην πράξη. Τον Νοέμβριο του 2018 η Επιτροπή παρουσίασε νέα εκτίμηση των εμποδίων που έχουν απομείνει στην ενιαία αγορά και κάλεσε τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων της ΕΕ και να μην θέτουν νέα εμπόδια. Για παράδειγμα, από τις εκπομπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τον τομέα των υπηρεσιών, και σε πολλούς άλλους τομείς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3030_el.pdf

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κατά το παρόν στάδιο δεν συντρέχει πλέον λόγος κίνησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος έναντι της Ιταλίας

Η Επιτροπή προέβη σήμερα σε απολογισμό της πρόσθετης δημοσιονομικής προσπάθειας, που ανακοινώθηκε από τις ιταλικές αρχές αυτή την εβδομάδα, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσπάθεια αυτή είναι επαρκώς σημαντική ώστε να μην προτείνει κατά το παρόν στάδιο στο Συμβούλιο την κίνηση διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) λόγω μη συμμόρφωσης της Ιταλίας με το κριτήριο του χρέους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3569_el.pdf

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει τρεις νέες πρωτοβουλίες και κρίνει μία άλλη ως απαράδεκτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει τις εξής 3 νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών: «Τιμολόγηση του άνθρακα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», «Καλλιεργήστε την επιστημονική πρόοδο: οι καλλιέργειες μετράνε!» και «Ας βάλουμε τέλος στην εποχή του πλαστικού στην Ευρώπη». Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι δεν μπορεί να καταχωρίσει προτεινόμενη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ, δικαιώματα των μειονοτήτων και εκδημοκρατισμός των ισπανικών θεσμικών οργάνων», καθώς δεν καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για έκδοση νομικής πράξης.

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή δεν εξέτασε την ουσία των πρωτοβουλιών, παρά μόνο το αν αυτές είναι νομικά παραδεκτές. Εάν οποιαδήποτε από τις 3 πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν συγκεντρώσει, μέσα σε ένα έτος, ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα την αναλύσει και θα απαντήσει στην πρωτοβουλία. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3456_el.pdf

Δίκαιη φορολόγηση: Από σήμερα αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα της ΕΕ για την επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών

Τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα διπλής φορολόγησης και θα τους παρέχουν πολύ μεγαλύτερη φορολογική ασφάλεια.

Το πολυαναμενόμενο νέο σύστημα θα συμβάλει στην επίλυση φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες ενδεχομένως προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων που προβλέπουν την εξάλειψη της διπλής φορολόγησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, επί του παρόντος εκκρεμούν στην ΕΕ 2000 διαφορές αυτού του είδους, εκ των οποίων περίπου 900 για διάστημα μεγαλύτερο από 2 χρόνια.

Ο μηχανισμός θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους πολίτες να επιλύουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα διαφορές σχετικές με τις φορολογικές συμβάσεις, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη διπλή φορολόγηση. Οι διαφορές αυτές αποτελούν μεγάλο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις και τα άτομα και δημιουργούν αβεβαιότητα, περιττό κόστος και προβλήματα ταμειακών ροών. Ταυτόχρονα, η νέα οδηγία καθιερώνει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις φορολογικές διαφορές στην ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3377_el.pdf