slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρωτοβουλία «Spotlight» ΕΕ-ΟΗΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Τι είναι η πρωτοβουλία «Spotlight» ΕΕ-ΟΗΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών;

Τον Σεπτέμβριο του 2017, η ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη δρομολόγησαν μια φιλόδοξη σύμπραξη για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο. Σκοπός της σύμπραξης αυτής είναι η εξασφάλιση της δέσμευσης των πολιτικών ηγετών και η συμβολή τους στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), και πιο συγκεκριμένα του στόχου 5 για την Ισότητα των Φύλων και του στόχου 16 για ειρηνικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Για τον σκοπό αυτό, η σύμπραξη επιδιώκει την οικοδόμηση νέων πολυμερών εταιρικών σχέσεων και την παροχή στοχευμένης στήριξης ευρείας κλίμακας, συνοδευόμενης από αρχικό ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από μέρους της ΕΕ ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, εστιάζοντας στις μορφές που είναι πιο διαδεδομένες και εντείνουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Spotlight» θα διατεθούν στοχευμένες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, τον Ειρηνικό και την Καραϊβική, με στόχο την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών.

Ποιες χώρες και ποιες μορφές βίας καλύπτονται από την πρωτοβουλία «Spotlight» σε όλο τον κόσμο;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5904_el.pdf

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Συμφωνία που απλουστεύει τους κανόνες που διέπουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων με στόχο να υποστηριχθούν οι ανοικτές και δυναμικές κεφαλαιαγορές

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για αναλογικότερους και αποτελεσματικότερους κανόνες προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Η συμφωνία θα συμβάλει στη βελτίωση των επενδυτικών ροών σε ολόκληρη την ΕΕ και στην παροχή καλύτερης προστασίας στους επενδυτές.

Η αναθεωρημένη νομοθεσία, βασικό στοιχείο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ, θα εξασφαλίσει αναλογικότερους κανόνες και καλύτερη εποπτεία για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ρευστότητας και τις άλλες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου. Αναμένεται να διασφαλίσει επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων και των συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: οι επιχειρήσεις επενδύσεων που ασκούν δραστηριότητες τραπεζικού τύπου και ενέχουν παρόμοιους κινδύνους με τις τράπεζες θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και στην ίδια εποπτεία με τις τράπεζες. Από την άλλη πλευρά, οι απλούστερες και λιγότερο ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις θα επωφελούνται από ένα πλήρως αναθεωρημένο εγχειρίδιο κανόνων, πιο προσαρμοσμένο στα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Εντός του νέου πλαισίου, οι κανόνες ισοδυναμίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών θα ενισχυθούν και θα αποσαφηνιστούν.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1436_el.pdf

Δήλωση σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση: Η Επιτροπή ζητεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να παράσχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις εκθέσεις των εταιρειών Facebook, Google και Twitter, οι οποίες αφορούν την πρόοδο που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2019 ως προς τις δεσμεύσεις τους για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αυτές οι τρεις διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση και τους ζητήθηκε να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις ενέργειές τους ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ζήτησε λεπτομερείς πληροφορίες για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τον έλεγχο της τοποθέτησης διαφημίσεων, τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης, το κλείσιμο των ψεύτικων λογαριασμών και τα συστήματα επισήμανσης αυτοματοποιημένων μποτ. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ, η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των φύλων Βιέρα Γιούροβα, ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ προέβησαν στην παρακάτω κοινή δήλωση:

«Οι διαδικτυακές πλατφόρμες που υπέγραψαν τον κώδικα δεοντολογίας εφαρμόζουν τις πολιτικές τους στην Ευρώπη για τη στήριξη της ακεραιότητας των εκλογών. Οι πολιτικές αυτές συνίστανται σε έναν καλύτερο έλεγχο των τοποθετήσεων διαφήμισης, σε εργαλεία διαφάνειας για τις πολιτικές διαφημίσεις και σε μέτρα για τον εντοπισμό και την παρεμπόδιση μη αυθεντικών συμπεριφορών στις υπηρεσίες τους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1379_en.pdf

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Europe CARES - Ποιοτική εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία χωρίς αποκλεισμούς»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Europe CARES - Inclusive Quality Education for Children with Disabilities» («Europe CARES - Ποιοτική εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία χωρίς αποκλεισμούς»).

Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλίσει: «το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Όπως αναφέρεται στην πρωτοβουλία, ενώ «πάνω από 70 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ είναι άτομα που έχουν κάποια αναπηρία και 15 εκατομμύρια παιδιά έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» πολλοί «αντιμετωπίζουν υπερβολικά εμπόδια στην άσκηση […] του δικαίωματός τους για ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς». Ως εκ τούτου, οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή να «καταρτίσει νομοσχέδιο για ένα κοινό ενωσιακό πλαίσιο εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα διασφαλίζει ότι κανένα παιδί δεν θα μένει πίσω όσον αφορά τις υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης, την εκπαίδευση και τη μετάβαση στην αγορά εργασίας».

Σύμφωνα με τις Συνθήκες, η ΕΕ μπορεί να αναλάβει νομική δράση με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, καθώς και να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά τα εκπαιδευτικά συστήματα και την επαγγελματική κατάρτιση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε την εν λόγω πρωτοβουλία παραδεκτή από νομικής απόψεως και αποφάσισε να την καταχωρίσει. Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή δεν αναλύει την ουσία της πρωτοβουλίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1417_el.pdf