slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση: Η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία 4 χρόνια

Πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, η Επιτροπή καταγράφει σήμερα την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία 4 χρόνια και καθορίζει τα μέτρα που είναι ακόμη αναγκαία για την αντιμετώπιση τόσο των άμεσων όσο και μελλοντικών μεταναστευτικών προκλήσεων.

Η ΕΕ, αντιμέτωπη με την πιο σοβαρή προσφυγική κρίση που γνώρισε ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατόρθωσε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση της μετανάστευσης και στην προστασία των συνόρων. Η ΕΕ παρείχε προστασία και στήριξη σε εκατομμύρια άτομα, έσωσε ζωές, εξάρθρωσε δίκτυα λαθραίας διακίνησης και μείωσε τις παράτυπες αφίξεις στην Ευρώπη στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών. Χρειάζονται ωστόσο περισσότερες προσπάθειες για να καταστεί η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ πραγματικά ανθεκτική στο μέλλον ενόψει ενός διαρκώς εξελισσόμενου γεωπολιτικού πλαισίου και μιας σταθερής αύξησης των μεταναστευτικών πιέσεων παγκοσμίως (βλ. ενημερωτικό δελτίο).

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1496_el.pdf

«Κλείσιμο του κύκλου»: Η Επιτροπή υλοποιεί το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία

Και οι 54 δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου που δρομολογήθηκε το 2015 έχουν πλέον υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Το γεγονός αυτό αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και της βιομηχανίας της με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία που ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2015. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και σκιαγραφούνται οι ανοιχτές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια κλιματικά ουδέτερη και ανταγωνιστική κυκλική οικονομία που θα ελαχιστοποιεί την πίεση στους φυσικούς πόρους, στους πόρους πόσιμου νερού, καθώς και στα οικοσυστήματα. Τα πορίσματα της έκθεσης θα συζητηθούν στην ετήσια διάσκεψη των ενδιαφερόμενων φορέων για την κυκλική οικονομία που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 6 και 7 Μαρτίου.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1480_el.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρωτοβουλία «Spotlight» ΕΕ-ΟΗΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Τι είναι η πρωτοβουλία «Spotlight» ΕΕ-ΟΗΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών;

Τον Σεπτέμβριο του 2017, η ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη δρομολόγησαν μια φιλόδοξη σύμπραξη για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο. Σκοπός της σύμπραξης αυτής είναι η εξασφάλιση της δέσμευσης των πολιτικών ηγετών και η συμβολή τους στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), και πιο συγκεκριμένα του στόχου 5 για την Ισότητα των Φύλων και του στόχου 16 για ειρηνικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Για τον σκοπό αυτό, η σύμπραξη επιδιώκει την οικοδόμηση νέων πολυμερών εταιρικών σχέσεων και την παροχή στοχευμένης στήριξης ευρείας κλίμακας, συνοδευόμενης από αρχικό ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από μέρους της ΕΕ ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, εστιάζοντας στις μορφές που είναι πιο διαδεδομένες και εντείνουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Spotlight» θα διατεθούν στοχευμένες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, τον Ειρηνικό και την Καραϊβική, με στόχο την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών.

Ποιες χώρες και ποιες μορφές βίας καλύπτονται από την πρωτοβουλία «Spotlight» σε όλο τον κόσμο;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5904_el.pdf

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Συμφωνία που απλουστεύει τους κανόνες που διέπουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων με στόχο να υποστηριχθούν οι ανοικτές και δυναμικές κεφαλαιαγορές

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για αναλογικότερους και αποτελεσματικότερους κανόνες προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Η συμφωνία θα συμβάλει στη βελτίωση των επενδυτικών ροών σε ολόκληρη την ΕΕ και στην παροχή καλύτερης προστασίας στους επενδυτές.

Η αναθεωρημένη νομοθεσία, βασικό στοιχείο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ, θα εξασφαλίσει αναλογικότερους κανόνες και καλύτερη εποπτεία για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ρευστότητας και τις άλλες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου. Αναμένεται να διασφαλίσει επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων και των συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: οι επιχειρήσεις επενδύσεων που ασκούν δραστηριότητες τραπεζικού τύπου και ενέχουν παρόμοιους κινδύνους με τις τράπεζες θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και στην ίδια εποπτεία με τις τράπεζες. Από την άλλη πλευρά, οι απλούστερες και λιγότερο ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις θα επωφελούνται από ένα πλήρως αναθεωρημένο εγχειρίδιο κανόνων, πιο προσαρμοσμένο στα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Εντός του νέου πλαισίου, οι κανόνες ισοδυναμίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών θα ενισχυθούν και θα αποσαφηνιστούν.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1436_el.pdf