slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

ΕΛΛΑΔΑ : Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου. Κυριότερες αποφάσεις

Περιβάλλον

Νιτρικά: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ και ζητεί την επιβολή οικονομικών κυρώσεων

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να επιλύσει το πρόβλημα των αποβλήτων στην Κέρκυρα

Κινητικότητα και μεταφορές

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να διενεργήσει περισσότερους ελέγχους όσον αφορά τη συμμόρφωση με την κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_el.pdf

Η Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλημμελή επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλημμελή επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει σήμερα την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της παράλειψής της να εξασφαλίσει ότι όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων διαθέτουν επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, όπως επιβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου).

Η Κύπρος δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο αποχέτευσης για σειρά οικισμών και, επιπλέον, δεν έχει εξασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, η Κύπρος εξακολουθεί να μην εξασφαλίζει ότι σε 31 οικισμούς όλα τα αστικά λύματα συλλέγονται ή ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Δεδομένου ότι ως προς ορισμένες περιπτώσεις δεν αναμένεται πλήρης συμμόρφωση των κυπριακών αρχών πριν από το 2027, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή στις κυπριακές αρχές προειδοποιητικής επιστολής τον Ιούλιο του 2017 και αιτιολογημένης γνώμης τον Ιούνιο του 2018.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1474_el.pdf

Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 103 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_el.pdf

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματίες μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά

Η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει κατά 26 κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Μόνο μια εύρυθμη ενιαία αγορά μπορεί να αποδώσει το πλήρες δυναμικό της προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων ολόκληρης της Ευρώπης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την ενιαία αγορά της 22ας Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή λαμβάνει σήμερα περαιτέρω μέτρα επιβολής για να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη τηρούν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Οι επαγγελματίες στην ενιαία αγορά της ΕΕ μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα και να ασκούν το επάγγελμά τους ή να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη. Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για να διευκολύνει τους επαγγελματίες, όπως οι ιατροί και οι αρχιτέκτονες, να επιτύχουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους σε άλλα κράτη μέλη. Η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα (οδηγία 2013/55/ΕΕ) εκσυγχρονίστηκε το 2013 και έπρεπε να έχει μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών έως τις 18 Ιανουαρίου 2016.

Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες σε 24 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία), καθώς και συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές σε 2 κράτη μέλη (Εσθονία και Λετονία), διότι η εθνική νομοθεσία και η νομική πρακτική τους δεν συνάδουν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ).

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1479_el.pdf