slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2019: Η ανάπτυξη συνεχίζεται με πιο μέτριο ρυθμό

Η ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπεται ότι το 2019, για έβδομη συνεχή χρονιά, θα συνεχίσει να επεκτείνεται, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε περιβάλλον όπου ο αντίκτυπος των πηγών αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχίζεται, η εγχώρια δυναμική αναμένεται να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία. Η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί εκ νέου το επόμενο έτος.

Η πρόσφατη επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και του παγκόσμιου εμπορίου, σε συνδυασμό με την υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με τις εμπορικές πολιτικές, επηρεάζει τις προοπτικές αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2019 και το 2020. Η συνεχιζόμενη αδυναμία του μεταποιητικού τομέα διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο, ιδίως στις χώρες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_el.pdf

Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων προβληματίζονται σχετικά με την απώλεια της βιοποικιλότητας και υποστηρίζουν την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για την προστασία της φύσης

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την κατάσταση του φυσικού κόσμου. Με συντριπτική συναίνεση, το 96 % των πάνω από 27.000 ερωτηθέντων πολιτών δήλωσε ότι έχουμε ευθύνη για την προστασία της φύσης και ότι αυτό είναι επίσης απαραίτητο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου αποκαλύπτει μια γενική αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την έννοια της βιοποικιλότητας, τη σημασία της, τις απειλές και τα μέτρα για την προστασία της. Οι γνώμες των πολιτών συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, η οποία αποσκοπεί στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, καθώς και στην επίτευξη των στόχων των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία της φύσης. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου προηγείται της πρώτης παγκόσμιας εκτίμησης της κατάστασης της φύσης και της θέσης που κατέχει η ανθρωπότητα εντός της φύσης, η οποία θα δρομολογηθεί από τη Διακυβερνητική Πλατφόρμα Επιστήμης-Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (IPBES) μέσα στην ημέρα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_el.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις: νέα εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

Τι είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού;

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο ολοκληρωμένα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού, η οποία υπεγράφη το 2000 για περίοδο 20 ετών, ενώνει περισσότερες από εκατό χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ + 79 χώρες ΑΚΕ) και εκπροσωπεί πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άτομα.

Η εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ εστιάζεται στην εξάλειψη της φτώχειας και στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για τις χώρες ΑΚΕ και ΕΕ. Περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς δράσης: την αναπτυξιακή συνεργασία, τον πολιτικό διάλογο και τις εμπορικές συναλλαγές.

Συμφωνία του Κοτονού (διαθέσιμη στις 24 γλώσσες της ΕΕ)

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_en.pdf

Εμπόριο: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαιώνει τη συμβατότητα του Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων με τις Συνθήκες της ΕΕ

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Μία από τις βασικές δεσμεύσεις στις πολιτικές κατευθύνσεις που παρουσίασα για την παρούσα Επιτροπή το 2014 ήταν ότι δεν θα γινόταν αποδεκτό η δικαιοδοσία των δικαστηρίων στα κράτη μέλη της ΕΕ να περιορίζεται από ειδικά καθεστώτα για την επίλυση των διαφορών των επενδυτών. Η δέσμευση αυτή υλοποιήθηκε με το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, μια καινοτόμο προσέγγιση που έγινε το πρότυπο για όλες τις επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ, αντικαθιστώντας το προηγούμενο σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS), το διαβόητο ISDS. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την απόφαση του Δικαστηρίου ως την τελική επιβεβαίωση της προσέγγισης που ακολουθεί η Επιτροπή. Τα σημερινά πορίσματα του Δικαστηρίου είναι σημαντικά για την προετοιμασία του εδάφους για την πλήρη εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά. Η εταιρική μας σχέση με τον Καναδά εξακολουθεί να είναι ισχυρότερη από ποτέ — τόσο από πολιτικής όσο και από οικονομικής πλευράς.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2334_el.pdf