eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2019, με τις οποίες δίνει κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Η Επιτροπή συνιστά επίσης το κλείσιμο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την Ισπανία και εγκρίνει σειρά εγγράφων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

Η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται για έβδομη συνεχή χρονιά και πρόκειται να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία το 2020, με την ανάπτυξη των οικονομιών όλων των κρατών μελών παρά τις λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες και τις παγκόσμιες αβεβαιότητες. Το ποσοστό των απασχολούμενων βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ και η ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ταυτόχρονα, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών, των περιφερειών και των πληθυσμιακών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις, συνοδευόμενες από καλά στοχευμένες επενδυτικές στρατηγικές και υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, εξακολουθούν να χρησιμεύουν ως πυξίδα για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_el.pdf

Η Επιτροπή πρότεινε τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020 ύψους 168,3 δισ. € με στόχο, αφενός, μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία και, αφετέρου, αλληλεγγύη και ασφάλεια εντός και εκτός της ΕΕ.

Πρόκειται για τον έβδομο και τελευταίο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 ο οποίος εντάσσεται εντός των ορίων που θέτει ο τελευταίος. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και νέων πρωτοβουλιών, αλλά και για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Γκίντερ Χ. Έτινγκερ: «Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 είναι η τελευταία πρόταση προϋπολογισμού της Επιτροπής Γιούνκερ. Στόχος του είναι να στηρίζει σταθερά τις προτεραιότητες της ΕΕ —απασχόληση, ανάπτυξη, νεολαία, κλιματική αλλαγή, ασφάλεια και αλληλεγγύη— και να προετοιμάσει τη μετάβαση στον επόμενο δημοσιονομικό κύκλο. Καλώ το Συμβούλιο και το νέο Κοινοβούλιο να καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία που θα παρέχει σταθερότητα για το μέλλον της ΕΕ

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_el.pdf

Η Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη. Φέτος είναι η 10η επέτειος του Χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τον Χάρτη. Xάρη στον Χάρτη, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα πνεύμα θεμελιωδών δικαιωμάτων στο έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ωστόσο, ο Χάρτης δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα πλήρως από την αλυσίδα επιβολής του νόμου και η ευαισθητοποίηση των πολιτών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2790_el.pdf

Επιβεβαιώνοντας ότι μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνσης αποτελεί γεωστρατηγική επένδυση για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ετήσια αξιολόγησή της όσον αφορά την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, μαζί με συστάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα των εν λόγω χωρών.

Δυτικά Βαλκάνια

Μια σταθερή και αξιόπιστη ενωσιακή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθεί να είναι ουσιαστική για την προώθηση του μετασχηματισμού και της συμφιλίωσης, τη σταθερότητα των εξαγωγών στην περιοχή και την προώθηση των αξιών, των κανόνων και των προτύπων της ΕΕ. Η στρατηγική της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, ανανέωσε τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της και έδωσε νέα ώθηση σε ολόκληρη την περιοχή. Έναν χρόνο αργότερα, οι χώρες εταίροι έχουν πραγματοποιήσει απτή πρόοδο και τήρησαν τη δέσμευσή τους έναντι της ευρωπαϊκής προοπτικής, ακόμη και αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία αξιοποίησαν την ευκαιρία και πραγματοποίησαν μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε ζωτικούς τομείς, όπως καθορίστηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2018. Με βάση τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε και την εκπλήρωση των σχετικών όρων, η Επιτροπή συνέστησε σήμερα στο Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2752_el.pdf