slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Εμπορική άμυνα της ΕΕ: ισχυρότεροι και αποτελεσματικότεροι κανόνες τίθενται σε ισχύ

Οι νέοι κανόνες εμπορικής άμυνας θα αρχίσουν να ισχύουν από αύριο, 8 Ιουνίου. Κάθε νέα έρευνα που ξεκινά κατά ή μετά την ημερομηνία αυτή θα υπόκειται στους εκσυγχρονισμένους κανόνες αντιντάμπινγκ και κανόνες κατά των επιδοτήσεων.

Οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από αύριο με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποιώντας τον «κανόνα του χαμηλότερου δασμού», θα συντομεύσουν την περίοδο έρευνας ώστε να επισπεύδεται η διαδικασία, θα αυξήσουν τη διαφάνεια και προβλεψιμότητα του συστήματος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και θα αντανακλούν τα υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που ισχύουν στην ΕΕ. Ολοκληρώνουν μία σημαντική αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, περιλαμβάνοντας και τη νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3973_el.pdf

Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 104 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3986_el.pdf

Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την επιβολή δασμών επανεξισορρόπησης σε προϊόντα των ΗΠΑ

Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε απόφαση για την επιβολή πρόσθετων δασμών στα προϊόντα των ΗΠΑ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ο οποίος έχει κοινοποιηθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στο πλαίσιο της απάντησης της ΕΕ για τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.

Έπειτα από τη σημερινή απόφαση για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε επιλεγμένες εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή αναμένει να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία σε συντονισμό με τα κράτη μέλη πριν από το τέλος Ιουνίου ώστε οι νέοι δασμοί να ισχύσουν από τον Ιούλιο.

Η επιβολή δασμών επανεξισορρόπησης είναι απολύτως σύμφωνη με τους κανόνες του ΠΟΕ και εφαρμόζεται στα προϊόντα του καταλόγου που είχε προηγουμένως κοινοποιηθεί στον ΠΟΕ. Η συμφωνία του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης επιτρέπει τη λήψη μέτρων επανεξισορρόπησης αντίστοιχων με τη ζημία που προκάλεσαν τα μέτρα των ΗΠΑ σε εξαγωγές της ΕΕ αξίας 6,4 δισ. ευρώ (2017). Κατά συνέπεια, η ΕΕ θα ασκήσει αμέσως τα δικαιώματά της επί προϊόντων των ΗΠΑ εμπορικής αξίας έως και 2,8 δισ. ευρώ. Οι υπολειπόμενοι δασμοί επανεξισορρόπησης επί προϊόντων εμπορικής αξίας 3,6 δισ. ευρώ θα επιβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο – σε τρία χρόνια ή έπειτα από θετικό πόρισμα του ΠΟΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, αν αυτό δημοσιευτεί νωρίτερα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4083_el.pdf

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρόλο που το 2017 ήταν ένα έτος προκλήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, λειτούργησαν οι δομές και τα υφιστάμενα εργαλεία για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του Χάρτη αποτελούν πραγματικότητα. Η περαιτέρω στήριξη για τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για ελεύθερη και δυναμική κοινωνία των πολιτών, θα συνεχίσουν να έχουν κεντρικό ρόλο στο 2018.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Φέτος γιορτάζουμε την 70ή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια καλή ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι οι τρεις πυλώνες που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας δεν είναι προαιρετικός. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεσμεύονται από αυτόν και το ίδιο ισχύει και για τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Το Δικαστήριο της ΕΕ και τα εθνικά δικαστήρια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4047_el.pdf