eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τη δράση της για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας παγκοσμίως, γνωστοποιώντας στη Δημοκρατία του Ισημερινού ότι πρέπει να εντείνει τα μέτρα που λαμβάνει (κίτρινη κάρτα) για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κ. Καρμένου Βέλα, δήλωσε τα εξής: «Ο Ισημερινός είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος για τα αλιευτικά προϊόντα. Έχουμε τεράστια ευθύνη έναντι των καταναλωτών της ΕΕ να διασφαλίσουμε ότι οι εισαγωγές από τη χώρα αυτή προέρχονται μόνο από νόμιμες αλιευτικές δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε ελλείψεις που εμποδίζουν την ικανότητα του Ισημερινού να παράσχει αυτή τη διαβεβαίωση. Καλούμε τις αρχές του Ισημερινού να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με τον Ισημερινό για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ζητημάτων και τη βελτίωση των προτύπων διαχείρισης της αλιείας. Η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα της δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των ωκεανών κατά την τελευταία δεκαετία, και θα παραμείνει ψηλά στην πολιτική ατζέντα και με τη νέα Επιτροπή.»

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6036_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις πρώτες ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης από το Facebook, την Google, τη Microsoft, τη Mozilla, το Twitter και 7 ευρωπαϊκές επαγγελματικές ενώσεις στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση. Οι εκθέσεις από τους υπογράφοντες τον κώδικα καταγράφουν την πρόοδο που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος στην καταπολέμηση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης. Ο αυτορρυθμιστικός κώδικας δεοντολογίας τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2018 και αποτελεί σημαντικό πυλώνα του σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης.

Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Βιέρα Γιούροβα, ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκάμπριελ προέβησαν στην παρακάτω κοινή δήλωση:

«Χαιρετίζουμε τη δημοσίευση των αυτοαξιολόγησεων από τους υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους. Ειδικότερα, επικροτούμε τη δέσμευση των διαδικτυακών πλατφορμών να γίνουν πιο διαφανείς όσον αφορά τις πολιτικές τους και να εντείνουν τη συνεργασία με ερευνητές, ελεγκτές γεγονότων και τα κράτη μέλη. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς τον βαθμό προόδου μεταξύ των υπογραφόντων και οι εκθέσεις παρέχουν ελάχιστα στοιχεία για τον πραγματικό αντίκτυπο των μέτρων αυτορρύθμισης που ελήφθησαν το προηγούμενο έτος, καθώς και των μηχανισμών ανεξάρτητου ελέγχου.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6166_el.pdf

Συμπληρώνεται ένα έτος από την εφαρμογή του SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technology - Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών), του δωρεάν επιγραμμικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βοηθά τα σχολεία να αξιολογούν και να βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Μέχρι στιγμής, πάνω από 450.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων σε 45 χώρες έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο και ο αριθμός αυτός αναμένεται να υπερβεί τους 500.000 έως το τέλος του 2019.

Σχολιάζοντας την πρώτη επέτειο, ο κ. Τιμπόρ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού, που είναι υπεύθυνος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε: «Χαίρομαι που το εργαλείο SELFIE χρησιμοποιείται σε τόσα διαφορετικά σχολεία και που συμβάλει στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών όσον αφορά τη βέλτιστη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και στην προώθηση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Τα ίδια τα σχολεία αποτελούν εκπαιδευτικούς οργανισμούς και μέσω του εργαλείου SELFIE μπορούν να κάνουν απολογισμό της πορείας τους στο ψηφιακό τους ταξίδι και να χαράξουν τη μελλοντική πορεία τους».

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6144_el.pdf

Ενόψει της συνόδου του Συμβουλίου Αλιείας της 16ης-17ης Δεκεμβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε την πρότασή της για αλιευτικές δυνατότητες το 2020 για 72 αποθέματα στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα: για 32 αποθέματα η αλιευτική ποσόστωση είτε αυξάνεται είτε παραμένει η ίδια, ενώ για 40 αποθέματα η ποσόστωση μειώνεται. Οι αλιευτικές δυνατότητες, γνωστές και ως «συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα» (TAC), είναι ποσοστώσεις που καθορίζονται για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα με στόχο τη διατήρηση ή την αποκατάσταση υγιών αποθεμάτων, επιτρέποντας ταυτόχρονα στον κλάδο να επωφελείται από την αλίευση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας ψαριών.

Ο κ. Karmenu Vella, επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή πρόταση ενοποιεί τις προσπάθειές μας για βιώσιμη αλιεία στα ύδατα του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας. Τα τελευταία χρόνια επιτύχαμε σταθερή αύξηση του αριθμού των υγιών αποθεμάτων και – κατά συνέπεια – και σταθερή αύξηση των κερδών του τομέα της αλιείας μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υπεύθυνης διαχείρισης και των προσπαθειών συνεχούς εφαρμογής, κυρίως από τους αλιείς μας, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που εφάρμοσαν τα μέτρα διατήρησης που θεσπίσαμε, αλλά και αυτοί που ωφελούνται περισσότερο από την αύξηση των αποδόσεων. Με μια τέτοια διαρκή δέσμευση, το 2020 θα είναι ένα ακόμη έτος προόδου για την αλιεία της Ευρώπης.»

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6151_el.pdf