Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία. Η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα θα συμβάλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Η Επιτροπή ενέκρινε :

  • δύο στρατηγικές εφεδρείες στο Βέλγιο και τη Γερμανία,
  • δύο μηχανισμούς δυναμικότητας που καλύπτουν ολόκληρη την αγορά, στην Ιταλία και την Πολωνία, και
  • μια προσφορά απόκρισης της ζήτησης στη Γαλλία και ένα σύστημα διακοπτόμενου φορτίου στην Ελλάδα.

Οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι μέτρα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Κατά κανόνα, οι μηχανισμοί δυναμικότητας προσφέρουν πρόσθετες αμοιβές στους παρόχους δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν των εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, σε αντάλλαγμα για τη διατήρηση της υφιστάμενης δυναμικότητας (ισχύος) ή για επενδύσεις σε νέα δυναμικότητα. Αυτές οι πρόσθετες αμοιβές μπορεί να έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και πρέπει να αξιολογούνται βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-681_el.pdf

                       http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_el.pdf