Η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη πρόταση που έχει καταρτιστεί ποτέ σχετικά με αλιευτικές δυνατότητες που καλύπτουν τόσο τη Μεσόγειο όσο και τον Εύξεινο Πόντο.

Με την εν λόγω πρόταση, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της διακήρυξης MedFish4Ever και της διακήρυξης της Σόφιας για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες και τη φιλοδοξία της Επιτροπής να εξασφαλίσει κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα για τους αλιείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μέσω της αποκατάστασης των αποθεμάτων και της διατήρησής τους σε βιώσιμα επίπεδα.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6035_el.pdf