Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την κατάσταση του φυσικού κόσμου. Με συντριπτική συναίνεση, το 96 % των πάνω από 27.000 ερωτηθέντων πολιτών δήλωσε ότι έχουμε ευθύνη για την προστασία της φύσης και ότι αυτό είναι επίσης απαραίτητο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου αποκαλύπτει μια γενική αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την έννοια της βιοποικιλότητας, τη σημασία της, τις απειλές και τα μέτρα για την προστασία της. Οι γνώμες των πολιτών συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, η οποία αποσκοπεί στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, καθώς και στην επίτευξη των στόχων των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία της φύσης. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου προηγείται της πρώτης παγκόσμιας εκτίμησης της κατάστασης της φύσης και της θέσης που κατέχει η ανθρωπότητα εντός της φύσης, η οποία θα δρομολογηθεί από τη Διακυβερνητική Πλατφόρμα Επιστήμης-Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (IPBES) μέσα στην ημέρα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_el.pdf