Ενόψει της συνόδου των ηγετών της ΕΕ των 27 στο Σιμπίου της Ρουμανίας, στις 9 Μαΐου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά συστάσεων πολιτικής για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της σε έναν ολοένα και πιο πολυπολικό και αβέβαιο κόσμο.

Με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 23-26 Μαΐου 2019 και την επακόλουθη αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, έχει έρθει η ώρα για νέους προσανατολισμούς στην πολιτική και νέες προτεραιότητες. Καθώς τόσο οι προτεραιότητες που θέτουμε όσο και ο τρόπος με τον οποίο τις εξηγούμε στους Ευρωπαίους πολίτες και συνεργαζόμαστε γι' αυτές μαζί τους θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την ενίσχυση της Ένωσής μας, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης προτάσεις για το πώς μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα τις συλλογικές αποφάσεις μας. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν τη συμβολή της Επιτροπής στο επόμενο στρατηγικό θεματολόγιο για την περίοδο 2019-2024.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2309_el.pdf