Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει τις εξής 4 νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών: «Η γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική λύση για την κλιματική αλλαγή», «Τέρμα στη φορολογική απαλλαγή των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη», «Πολιτική συνοχής για την ισότητα των περιφερειών και τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους» και «PRO-NUTRISCORE». Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Παύση του εμπορίου με τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη». Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε νομικά απαράδεκτη καθώς βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή δεν εξέτασε την ουσία των πρωτοβουλιών, παρά μόνο το αν αυτές είναι νομικά παραδεκτές. Εάν οποιαδήποτε από τις 4 πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν συγκεντρώσει, μέσα σε ένα έτος, ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα την αναλύσει και θα αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2298_el.pdf