Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει δυνατές κατευθύνσεις για μελλοντική δράση.

Η ανακοίνωση που παρουσιάστηκε σήμερα καταγράφει τα διαθέσιμα εργαλεία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την προστασία του κράτους δικαίου στην Ένωση. Εξετάζει επίσης την εμπειρία των τελευταίων ετών, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω το κράτος δικαίου. Η εμπειρία του παρελθόντος, ιδίως, καταδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη προώθηση του κράτους δικαίου, έγκαιρη πρόληψη κινδύνων ή παραβιάσεων του κράτους δικαίου και αποτελεσματική αντιμετώπιση όταν ανακύπτουν τέτοια ζητήματα στην Ένωση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1912_el.pdf