Ποια είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την επιγραμμική μετάδοση και αναμετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων;

Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν ολοένα και περισσότερο τις εκπομπές τους επιγραμμικά (για παράδειγμα μέσω των υπηρεσιών ταυτόχρονης μετάδοσης ή ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής). Ωστόσο, αυτά τα επιγραμμικά προγράμματα συχνά δεν είναι διαθέσιμα και σε άλλα κράτη μέλη, ακόμη και αν υπάρχει στο εξωτερικό ενδιαφέρον για πρόσβαση σ' αυτά. Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για τις χρήσεις αυτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα επαχθής: για κάθε κράτος μέλος όπου το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο επιγραμμικά, ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός πρέπει να λαμβάνει άδειες από διάφορους δικαιούχους, για διαφορετικές κατηγορίες έργων και άλλο προστατευόμενο περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες αναμετάδοσης ομαδοποιούν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια σε πακέτα. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται όλο και περισσότερο μέσω τεχνολογιών διαφορετικών από την καλωδιακή μετάδοση (π.χ. IPTV), αλλά οι ισχύοντες κανόνες που διευκολύνουν την εκκαθάριση δικαιωμάτων για φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω υπηρεσιών περιορίζονται στις καλωδιακές αναμεταδόσεις. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες (π.χ. δορυφορική μετάδοση, IPTV, επίγεια ψηφιακά, κινητά δίκτυα, διαδίκτυο) δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτούς του κανόνες που διευκολύνουν την εκκαθάριση δικαιωμάτων. Επί του παρόντος, η πολυπλοκότητα της εκκαθάρισης των δικαιωμάτων καθιστά δύσκολη την προσφορά από τις εν λόγω υπηρεσίες προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1889_el.pdf