Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τελευταία έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Ρουμανία για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ).

Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις εκκρεμείς συστάσεις και την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης του ΜΣΕ μετά την έκθεση του ΜΣΕ τον Ιούνιο του 2021. Η έκθεση επιδοκιμάζει τις σημαντικές προσπάθειες της Ρουμανίας για την εφαρμογή των συστάσεων αυτών μέσω νέας νομοθεσίας, πολιτικών και εργαλείων για την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7029/IP_22_7029_EL.pdf