Η Επιτροπή ενέκρινε την έκθεσή της σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η έκθεση προβαίνει σε απολογισμό των εν εξελίξει πρωτοβουλιών της ΕΕ και των τάσεων όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και προσδιορίζει τις μελλοντικές εργασίες όσον αφορά το ορόσημο του 2025.

Οι 40 εν εξελίξει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνουν στρατηγικές δράσεις πολιτικής — από τη μικτή μάθηση έως τη μάθηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια — καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ — όπως οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών, ο Συνασπισμός για την Εκπαίδευση για το Κλίμα και τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας. Δίνεται επίσης συνέχεια στο έργο των ομάδων εμπειρογνωμόνων — όπως αυτές που αφορούν την παραπληροφόρηση ή τις ποιοτικές επενδύσεις — και προβλέπονται μέτρα για να καταστούν το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πιο συμπεριληπτικά. Χάρη στην κοινή δέσμευση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τις δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6707/IP_22_6707_EL.pdf