Η Επιτροπή παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή της για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας το 2021. Η Επιτροπή έλαβε 360 γνώμες από 22 εθνικά κοινοβούλια το 2021, περισσότερες από το προηγούμενο έτος (κατά το οποίο ελήφθησαν 255 γνώμες από 19 εθνικά κοινοβούλια), γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του αριθμού των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής. Σε πάνω από το 40% των γνωμών που ελήφθησαν, τα εθνικά κοινοβούλια υπέβαλαν παρατηρήσεις σχετικά με τις πολιτικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής ή παρουσίασαν αυτοβούλως τις πολιτικές τους θέσεις, γεγονός που αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον τους να συνομιλούν με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να συμβάλουν εποικοδομητικά στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, όπου μία πρόταση ήταν αφιερωμένη στην επικουρικότητα.

Όσον αφορά το περιεχόμενό τους, οι γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων επικεντρώθηκαν στις κύριες πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, ιδίως την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, τη μετανάστευση και το άσυλο, την υγεία και την πανδημία του κορονοϊού. Σε μόλις 16 από τις γνώμες του προηγούμενου έτους, τα εθνικά κοινοβούλια εξέφρασαν ανησυχίες όσον αφορά την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, αν και οι συγκεκριμένες ανησυχίες εξακολουθούν να είναι σπάνιες. Εκτός από τις γραπτές γνώμες, και οι άλλοι τρόποι αλληλεπίδρασης είναι σημαντικοί για τον πολιτικό διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια. Στο πλαίσιο αυτό, η ετήσια έκθεση δείχνει ότι τα μέλη της Επιτροπής διοργάνωσαν περισσότερες συνεδριάσεις με τα εθνικά κοινοβούλια σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf

Οι προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο : https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/annual-reports-application-principles-subsidiarity-and-proportionality-and-relations-national-parliaments_en