Τι είναι ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, και τι μετρά;
Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) είναι μια ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της ψηφιακής ανάπτυξης. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τα προφίλ των χωρών, τα οποία βοηθούν τα κράτη μέλη να εντοπίζουν τομείς για δράσεις προτεραιότητας, καθώς και θεματικά κεφάλαια που παρέχουν ανάλυση σε επίπεδο ΕΕ στους εξής τέσσερις κύριους τομείς πολιτικής: ανθρώπινο κεφάλαιο, συνδεσιμότητα, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, οι ανά χώρα εκθέσεις του DESI παρέχουν αξιολόγηση των εθνικών ψηφιακών πολιτικών και επισκόπηση των ψηφιακών επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4561/QANDA_22_4561_EL.pdf