Έχω προβληματιστεί ιδιαίτερα από τη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας. Έδωσα εντολή στις υπηρεσίες της Επιτροπής να την αναλύσουν διεξοδικά και άμεσα. Βάσει αυτής της ανάλυσης, θα αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα.

Η ΕΕ αποτελεί κοινότητα αξιών και νόμων. Αυτό δένει την Ένωσή μας και την κάνει πιο δυνατή. Θα υπερασπιστούμε τις θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης της Ένωσής μας. Οι 450 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βασίζονται σ' αυτό.

Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των Πολωνών πολιτών προστατεύονται και ότι αυτοί απολαμβάνουν τα οφέλη που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ισχύει για όλους τους πολίτες της Ένωσής μας.

Επιπλέον, οι πολίτες της ΕΕ, καθώς και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Πολωνία, χρειάζονται την ασφάλεια δικαίου ότι οι κανόνες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται πλήρως στην Πολωνία.

Οι Συνθήκες μας είναι απόλυτα σαφείς. Όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσμευτικές για όλες τις αρχές των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και για τα εθνικά δικαστήρια. Το ενωσιακό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών διατάξεων. Αυτό έχουν συνυπογράψει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ως μέλη αυτής. Θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις εξουσίες που έχουμε βάσει των Συνθηκών για να διασφαλίσουμε τα ανωτέρω.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_5163/STATEMENT_21_5163_EL.pdf