Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένες προτεινόμενες τροποποιήσεις στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ). Σκοπός της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι να αποτυπωθούν οι αλλαγές σε διάφορες δέσμες κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες επί του παρόντος επανεξετάζονται, και να διευκολυνθεί περαιτέρω η δημόσια στήριξη για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στο να τεθούν τα σωστά θεμέλια για μια βιώσιμη οικονομία κατά την περίοδο ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Τα κράτη μέλη και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στη διαβούλευση έως τις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5027/IP_21_5027_EL.pdf