Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Διασφάλιση της συμμόρφωσης της κοινής εμπορικής πολιτικής με τις Συνθήκες της ΕΕ και με το διεθνές δίκαιο».

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή «να προτείνει νομικές πράξεις με βάση την κοινή εμπορική πολιτική, ώστε να αποτρέπονται οι νομικές οντότητες της ΕΕ τόσο από την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από παράνομους εποικισμούς σε κατεχόμενα εδάφη όσο και από την εξαγωγή στα εν λόγω εδάφη, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να μην ενισχύεται ούτε να υποβοηθείται η διατήρηση τέτοιων παράνομων καταστάσεων.»

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι νομικά παραδεκτή καθώς πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις καταχώρισης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομικής πράξης στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, η οποία είναι να γενικού χαρακτήρα και να μην στοχεύει σε συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος. Η Επιτροπή δεν αναλύει στο παρόν στάδιο την ουσία της πρωτοβουλίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4603/IP_21_4603_EL.pdf