Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030, μια εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που βασίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Η στρατηγική συμβάλλει στη δέσμη των προτεινόμενων μέτρων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 στην ΕΕ. Επίσης, βοηθάει την ΕΕ να τηρήσει τη δέσμευσή της να ενισχύσει τις απορροφήσεις της από φυσικές καταβόθρες σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα. Η στρατηγική για τα δάση, αντιμετωπίζοντας από κοινού τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές, αποσκοπεί στη διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας των δασών της ΕΕ και αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δασοκόμοι.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3723/IP_21_3723_EL.pdf