slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: 640 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπογράφουν νέες ευρωπαϊκές συμβάσεις εγγυήσεων

Πάνω από 5.000 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από δάνεια συνολικού ύψους 640 εκατ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) υπέγραψαν τρεις συμβάσεις εγγυήσεων ύψους 640 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ελλάδας. Οι συμφωνίες αυτές υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, (Σχέδιο Γιούνκερ).

Καταρχάς, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας InnovFin, η ΕΤΕ θα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε καινοτόμες ΜΜΕ και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης για περίοδο δύο ετών. Η εγγύηση του ΕΤαΕ παρέχεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η στήριξη της ΕΕ προς τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3361_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί για την απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Η Επιτροπή στοχεύει στις πλέον επιβλαβείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ώστε να προσφέρει στους γεωργούς και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερη ανάγκη να διαχειρίζονται κινδύνους επί των οποίων έχουν ελάχιστο ή μηδενικό έλεγχο.

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να απαγορευτούν οι πιο επιβλαβείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ώστε να εξασφαλιστεί πιο δίκαιη αντιμε­τώπιση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και γεωργικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει αποτελεσματικές διατάξεις επιβολής των κανόνων: οι εθνικές αρχές μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, είναι ευάλωτες σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που ασκούνται από εταίρους τους στην αλυσίδα. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν διαπραγματευτική ισχύ και εναλλακτικές λύσεις ώστε να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_el.pdf

Αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε τί συνίστανται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές;

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που παρεκκλίνουν από την ορθή εμπορική συμπεριφορά και αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Συνήθως επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν άλλο. Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές λόγω σημαντικών διαφορών στη διαπραγματευτική ισχύ.

Γιατί απαιτείται η ρύθμιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σήμερα; Γιατί δεν αρκούν οι προαιρετικοί κώδικες δεοντολογίας;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα των αθέμιτων εμπ­ορικών πρακτικών (ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων εδώ και αρκετά χρόνια. Ανακοινώσεις σχετικά με το εν λόγω θέμα δημοσιεύθηκαν το 2009 και το 2014. Τον Ιανουάριο του 2016, η Επιτροπή επισήμανε σε ειδική έκθεση τις θετικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον εν λόγω τομέα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και με τη μορφή της εθελοντικής «πρωτοβουλίας για την αλυσίδα εφοδιασμού» που ξεκίνησε από τον ιδιωτικό τομέα. Κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο, η ανάγκη για τη θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα θεωρήθηκε περιττή, η Επιτροπή ωστόσο δεσμεύτηκε να αξιολογήσει εκ νέου την εν λόγω ανάγκη με βάση μεταγενέστερες εξελίξεις, πριν από το τέλος της θητείας της.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2703_el.pdf

Βελτίωση της προβολής των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την ΕΕ: Δήλωση της επιτρόπου κ. Tίσεν μετά την έγκριση του αναθεωρημένου πλαισίου Europass

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου Europass. Η αναθεώρηση, η οποία αποσκοπεί στην απλούστευση και στον εκσυγχρονισμό του βιογραφικού σημειώματος Europass και άλλων εργαλείων δεξιοτήτων για την ψηφιακή εποχή, θα βοηθήσει τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ να προβάλλουν καλύτερα τις δεξιότητες και τα προσόντα τους, ενώ θα βοηθήσει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να προβλέπουν τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Με τη σημερινή συμφωνία, η Επιτροπή έχει πλέον υλοποιήσει και τις δέκα δράσεις τις οποίες είχε εξαγγείλει στο πλαίσιο του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016.

Σε σχέση με τη συμφωνία των κρατών μελών, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Mαριάν Τίσεν, δήλωσε:

«Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο της αναθεώρησης της απόφασης για το Europass. Με αυτήν την τελική νομοθετική έγκριση, έχουμε πλέον υλοποιήσει πλήρως και τις 10 δράσεις του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3201_el.pdf