eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έχει κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο (μερική μη μεταφορά) των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων (οδηγία 2014/26/ΕΕ).

Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Πολωνία ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 87 612.00 EUR. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 10 Απριλίου 2016.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει για «παράλειψη κοινοποίησης» εναντίον οκτώ χωρών -του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Λετονίας και της Πορτογαλίας-, τις οποίες είχε κινήσει λόγω αθέτησης της υποχρέωσης των χωρών αυτών να της κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων στο εθνικό δίκαιο. Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν την έλλειψη εκτελεστικών μέτρων και όχι την ουσία των εθνικών εκτελεστικών διατάξεων, ως προς την οποία η Επιτροπή δεν έλαβε θέση. Τα οκτώ κράτη μέλη έχουν ήδη ενημερώσει την Επιτροπή ότι θέσπισαν την αναγκαία νομοθεσία για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-353_el.pdf

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 86 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-349_el.pdf

Η πρώτη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις Βρυξέλλες, με την παρουσία του επιτρόπου Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Tibor Navracsics.

Η παρούσα σύνοδος κορυφής αποτελεί συνέχεια της συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ, τον Νοέμβριο του 2017, όπου η Επιτροπή εξέθεσε το όραμά της για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, όπου τα κράτη μέλη δήλωσαν πρόθυμα να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους 18 υπουργούς Παιδείας της ΕΕ, καθώς και τους επαγγελματίες και τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη να συναντηθούν και να συζητήσουν το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αυτή η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση αποτελεί την απαρχή μιας σειράς συνόδων, με τη δεύτερη να ακολουθεί το φθινόπωρο του 2019.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-388_el.pdf

Η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολυνθεί η απευθείας και ομαλή εφαρμογή των νέων κανόνων προστασίας των δεδομένων από όλους τους φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ από την 25 Μαΐου. Η Επιτροπή επίσης εγκαινιάζει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αφιερωμένο στις ΜΜΕ.

Με μόλις λίγο πάνω από 100 μέρες έως την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου, οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν το τι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και οι εθνικές διοικήσεις ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το στάδιο της προετοιμασίας.

Ενώ ο νέος κανονισμός προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, εξακολουθεί να χρειάζεται σημαντικές προσαρμογές σε ορισμένες πτυχές, όπως η τροποποίηση υφιστάμενων νόμων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ή η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων από τις αρχές προστασίας δεδομένων. Οι κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν τις κύριες καινοτομίες και ευκαιρίες που δημιούργησαν οι νέοι κανόνες, λαμβάνουν υπόψη την προπαρασκευαστική εργασία που έχει ήδη αναληφθεί και περιγράφουν το τι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και οι εθνικές διοικήσεις.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_el.pdf