slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Βασικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης

Στις 18 Απριλίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο την εμπορική συμφωνία ΕΕ–Σιγκαπούρης και τη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ–Σινγκαπούρης.

Η εμπορική συμφωνία και η επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης θα δώσουν νέα ώθηση στις σχέσεις της ΕΕ με τη Σινγκαπούρη και θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις της ΕΕ και της Σινγκαπούρης περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η διαπραγμάτευση της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία πρόκειται να υπογραφεί σύντομα. Αφότου τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας θα παρέχει το νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ισχυρής και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_el.pdf

Βασικά στοιχεία της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας ξεκίνησαν το 2013. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης θα τονώσει τις συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για επενδύσεις.

Η συμφωνία θα βελτιώσει περαιτέρω τη θέση των ενωσιακών εξαγωγέων και επενδυτών στη μεγάλη αγορά της Ιαπωνίας και, παράλληλα, θα παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία των προτύπων και των αξιών της ΕΕ. Επίσης, θα συμβάλει στην εδραίωση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στη θέσπιση παγκόσμιων εμπορικών κανόνων και θα εκπέμψει ένα ισχυρό μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο οι παγκόσμιες προκλήσεις αντιμετωπίζονται με συνεργασία, και όχι με προστατευτισμό. Μετά τη σημαντική πρόοδο που ανακοινώθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 6 Ιουλίου 2017, οι διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους στις 8 Δεκεμβρίου 2017. Στις 18 Απριλίου 2018 το κείμενο της συμφωνίας υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Το βήμα αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης σε επίπεδο ΕΕ. Είναι το πρώτο βήμα για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας. Η συμφωνία, μετά την έγκρισή της από το Συμβούλιο, θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3326_el.pdf

Δήλωση του επιτρόπου Έτινγκερ σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολιτική ακεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής. Από τον διορισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πολλές δηλώσεις και διατυπώθηκαν πολλές ερωτήσεις. Η Επιτροπή συνεργάστηκε πλήρως και εκτενώς και έχει δώσει λεπτομερείς απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τόσο στην ακρόαση όσο και εγγράφως.

Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα χρονικό σημείο όπου πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα με νηφαλιότητα, αντικειμενικότητα και καθαρό μυαλό. Κατά τον διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα, η Επιτροπή ακολούθησε τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα όλων των κανόνων, όπως αυτοί διατυπώνονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα. Η Επιτροπή δεν παρέκκλινε από το εσωτερικό της νομικό πλαίσιο και τον κανονισμό διαδικασίας, ούτε κινήθηκε ενάντια προς την ισχύουσα πρακτική που ακολουθείται εδώ και πολλά έτη. Οι προηγούμενοι τρεις Γενικοί Γραμματείς διορίστηκαν με βάση ακριβώς την ίδια διαδικασία. Επίσης, η καταλληλότητα και τα προσόντα του υπαλλήλου που διορίστηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Με βάση την πρόταση του Προέδρου, το σώμα των επιτρόπων έλαβε την εν λόγω απόφαση ομόφωνα στις 21 Φεβρουαρίου.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3424_el.pdf

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εγκρίνει τα ελληνικά μέτρα για τη διασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε νομικά δεσμευτικά, βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, τα μέτρα που υπέβαλε η Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλίσει τη δίκαιη πρόσβαση στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), της κατεστημένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέτρα είναι επίσης σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

Στην απόφαση του Μαρτίου 2008, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τους κανόνες ανταγωνισμού παρέχοντας στην κρατικής ιδιοκτησίας κατεστημένη επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρισμού, τη ΔΕΗ, δικαιώματα προνομιακής πρόσβασης σε λιγνίτη, και κάλεσε την Ελλάδα να προτείνει μέτρα για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της συγκεκριμένης παράβασης. Λόγω ενστάσεων τόσο στο Γενικό Δικαστήριο όσο και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή κατέληξε σήμερα στο συμπέρασμα ότι η τροποποιημένη τελική εκδοχή των διορθωτικών μέτρων που υπέβαλε η Ελλάδα στις 19 Ιανουαρίου 2018 αντιμετωπίζει πλήρως την παράβαση που διαπίστωσε η Επιτροπή στην απόφασή της του 2008, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ελλάδας και τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3401_el.pdf