slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή εκδίδει την έκθεση σύγκλισης 2018: εξέταση της προόδου των κρατών μελών για την υιοθέτηση του ευρώ

Η έκθεση σύγκλισης 2018 αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.

Η έκθεση καλύπτει τα επτά κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ που έχουν νομική υποχρέωση να υιοθετήσουν το ευρώ: τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Διαπιστώνει ότι τα εν λόγω κράτη μέλη γενικά παρουσιάζουν σημαντική ονομαστική σύγκλιση, αλλά κανένα από αυτά δεν πληροί όλες τις τυπικές προϋποθέσεις για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ. Δύο από αυτά τα κράτη μέλη, η Βουλγαρία και η Κροατία, πληρούν όλα τα κριτήρια σύγκλισης, με εξαίρεση το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας, δεδομένου ότι δεν είναι μέλη του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ II).

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_el.pdf

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της διότι δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο των οδηγιών διαπραγμάτευσης για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Οι προετοιμασίες -που περιελάμβαναν εκτίμηση επιπτώσεων για τις δύο συμφωνίες- έχουν πλέον ολοκληρωθεί και μπορούν να αρχίσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Οι συμφωνίες αυτές θα βασίζονται στις πρόσφατες επιτυχείς συμφωνίες, μεταξύ άλλων, με τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Σινγκαπούρη, το Βιετνάμ και το Μεξικό, διευρύνοντας τον συνασπισμό των εταίρων που δεσμεύονται για τη δημιουργία ανοικτού και βασισμένου σε κανόνες παγκόσμιου εμπορίου. Το ανοικτό εμπόριο πρέπει να συμβαδίζει με την ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς χάραξη πολιτικής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδια εντολών για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όταν πρότεινε στο Συμβούλιο να αρχίσει τις εν λόγω διαπραγματεύσεις. Οι συμφωνίες αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, και αναμένουμε από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν αυτό το υψηλό επίπεδο διαφάνειας».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_el.pdf

Κυκλική οικονομία: Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες θα καταστήσουν την ΕΕ παγκόσμια πρωτοπόρο στη διαχείριση αποβλήτων και στην ανακύκλωση

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν μια δέσμη φιλόδοξων μέτρων για να καταστεί η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα κατάλληλη για το μέλλον, στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών για την κυκλική οικονομία.

Οι νέοι κανόνες - με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 - θα συμβάλλει στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, θα αυξήσει σημαντικά την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και των απορριμμάτων συσκευασίας· Θα καταργήσει σταδιακά την υγειονομική ταφή και θα προωθήσει τη χρήση των οικονομικών μέσων, όπως τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η νέα νομοθεσία ενισχύει την «ιεράρχηση των αποβλήτων», και συγκεκριμένα απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα που να δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση, παρά στην υγειονομική ταφή και στην αποτέφρωση, καθιστώντας έτσι δυνατή την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_el.pdf

Οικοδομώντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό

Η Επιτροπή προωθεί το έργο για την οικοδόμηση Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αύξηση της συμμετοχής των νέων με ένα νέο σύνολο μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μια νέας στρατηγικής για τη νεολαία και μιας νέας ατζέντας για τον πολιτισμό.

Οι νέες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην ενίσχυση της μαθησιακής κινητικότητας και των εκπαιδευτικών ευκαιριών στην ΕΕ, στην ενδυνάμωση των νέων, ιδίως με την ενθάρρυνση να συμμετάσχουν στον πολιτικό και δημοκρατικό βίο, και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πολιτισμού για κοινωνική πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε περαιτέρω βήματα για την ενίσχυση των πολιτικών για τη νεολαία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην ΕΕ. Σε συνέχεια της περσινής συνεδρίασης των Ηγετών για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, υποβάλαμε ταχέως ένα πρώτο σύνολο πρωτοβουλιών σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και την προαγωγή των κοινών αξιών και της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_el.pdf