Ο επίτροπος κ. Έτινγκερ, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, σε συμφωνία με τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ, απέστειλε τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις συμπληρωματικές ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό του νέου γενικού γραμματέα της, τις οποίες έλαβε στις 28 Μαρτίου. Όλες οι απαντήσεις συντάχθηκαν υπό την εποπτεία του επιτρόπου κ. Έτινγκερ σε συμφωνία με τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ και με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας, της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής και του γραφείου του προέδρου.

Οι απαντήσεις αυτές, οι οποίες ακολουθούν εκείνες που υποβλήθηκαν ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Μαρτίου, συνοψίζονται κατωτέρω.

1. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για τον διορισμό του γενικού γραμματέα και γιατί;

Στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, που έχει εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προβλέπονται δύο εναλλακτικοί τρόποι διορισμού στη θέση του γενικού διευθυντή / αναπληρωτή γενικού διευθυντή (βαθμού AD15 ή AD16, σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης). Οι εν λόγω δύο τρόποι είναι: 1) διορισμός από το Σώμα των Επιτρόπων μετά τη δημοσίευση της θέσης και τη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ή 2) μετάθεση προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη, οι υπάλληλοι στους βαθμούς AD15 ή AD16 που κατέχουν θέση ή ασκούν καθήκοντα σε ανώτερο διευθυντικό επίπεδο είναι επιλέξιμοι για μετάθεση σε άλλη θέση ανώτερου διευθυντικού επιπέδου στην Επιτροπή, εάν αυτό θεωρηθεί από το Σώμα των Επιτρόπων ότι είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας και εφόσον βρίσκονται στην ίδια ομάδα καθηκόντων και στον ίδιο βαθμό.

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, για τον διορισμό του κ. Σελμάιρ ως νέου γενικού γραμματέα της Επιτροπής στις 21 Φεβρουαρίου 2018 χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία του άρθρου 7 — μετάθεση προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Η ίδια διαδικασία είχε χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό των τριών προηγούμενων γενικών γραμματέων της Επιτροπής.

παερισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2822_el.pdf