Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με την οποία παρέχονται στους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές 18 μήνες ώστε να μειώσουν την έκθεσή τους στους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι μια οντότητα που μειώνει τον συστημικό κίνδυνο και ενισχύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς μεσολαβεί μεταξύ των δύο αντισυμβαλλόμενων σε συμβάσεις παραγώγων (δηλ. ενεργεί ως αγοραστής έναντι του πωλητή και ως πωλητής έναντι του αγοραστή κινδύνου). Κύριος σκοπός του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου είναι η διαχείριση του κινδύνου που θα μπορούσε να προκύψει εάν ένας από τους αντισυμβαλλόμενους αθετήσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η κεντρική εκκαθάριση είναι καίριας σημασίας για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς μετριάζει τον πιστωτικό κίνδυνο για τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, μειώνει τους κινδύνους μετάδοσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και αυξάνει τη διαφάνεια της αγοράς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1713/IP_20_1713_EL.pdf