Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση των δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) της Κύπρου, μέσω των οποίων θα αποδεσμευτούν πάνω από 57 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία και το σύστημα υγείας της χώρας.

Το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενισχύεται με 36 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εργασίας μικρής διάρκειας για περισσότερους από 68.800 εργαζόμενους στην Κύπρο. 21 εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανακατανέμονται για τη στήριξη του τομέα της υγείας με κατάλληλο εξοπλισμό (μάσκες, στολές, αναλώσιμα) και προσωπικό.

Περισσότερα: Αντιμετώπιση του κορονοϊού: πάνω από...

Η Επιτροπή θεσπίζει επιτήρηση των εισαγωγών στην ΕΕ αιθανόλης από ανανεώσιμες πηγές («βιοαιθανόλη»). Στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19, οι εισαγωγές βιοαιθανόλης σε χαμηλές τιμές αυξήθηκαν σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Ο ευρωπαϊκός κλάδος βιοαιθανόλης έχει παρουσιάσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών θα προκαλούσε οικονομική ζημία στον κλάδο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έλαβε άμεσα μέτρα για να καταστήσει δυνατή την παρακολούθηση του όγκου των εισαγωγών, γεγονός που θα επιτρέψει στον κλάδο της βιοαιθανόλης να αξιολογήσει καλύτερα την κατάσταση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2025/IP_20_2025_EL.pdf

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου για μια γέφυρα προς την απασχόληση από 1ης Ιουλίου 2020, με την οποία θα ενισχυθεί το υπάρχον πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία».

Με τη σύσταση, η συνολική στήριξη της απασχόλησης που παρέχεται στους νέους σε ολόκληρη την ΕΕ αναβαθμίζεται και καθίσταται πιο στοχευμένη και χωρίς αποκλεισμούς, και όσον αφορά τις προκλήσεις της πανδημίας.

Ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε: «Καθώς οι νέοι συνεχίζουν να πλήττονται δυσανάλογα από την άνευ προηγουμένου κρίση την οποία έχει προκαλέσει η πανδημία της COVID-19, είναι κοινή πεποίθηση ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Η προσφάτως εγκριθείσα σύσταση έχει στόχο να δώσει στους νέους την ευκαιρία να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να ευημερήσουν στον κόσμο της εργασίας και αλλού. Η σύσταση στηρίζεται από σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου NextGenerationEU και του μελλοντικού ΠΔΠ, η οποία θα βοηθήσει τους νέους Ευρωπαίους να βρουν το δρόμο τους προς μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα χρήματα αυτά προς όφελος της επόμενης γενιάς».

Περισσότερα: Ενίσχυση των «Εγγυήσεων για τη...

Το παρόν έγγραφο επικαιροποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:30 με πρόσθετες εισηγήσεις, οι οποίες σημειώνονται με αστερίσκο *

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή περατώνει 216 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_1687/INF_20_1687_EL.pdf