Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου με απόφαση του Δικαστηρίου που αφορά τους κανόνες της ΕΕ για τα σημανθέντα καύσιμα.

Στην απόφαση που εξέδωσε στις 17 Οκτωβρίου 2018 (Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, C-503/17), το Δικαστήριο έκρινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, επιτρέποντας τη χρήση σημανθέντων καυσίμων για τον ανεφοδιασμό ιδιωτικών σκαφών αναψυχής —ακόμη και όταν τα εν λόγω καύσιμα δεν υπόκεινται σε απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή μείωση του εν λόγω φόρου—, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη φορολογική σήμανση του πετρελαίου ντίζελ και του φωτιστικού πετρελαίου (οδηγία 95/60/ΕΚ του Συμβουλίου).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2107/IP_20_2107_EN.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα σύστημα κουπονιών ύψους 20 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τους σπουδαστές στην Ελλάδα να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και να επωφεληθούν από την εξ αποστάσεως διαδικτυακή μάθηση.

Το ελληνικό σύστημα αποσκοπεί στην παροχή κουπονιών για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των μηνιαίων λογαριασμών για επιλέξιμες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Το σύστημα θα είναι προσβάσιμο για έως 50 000 σπουδαστές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η Ελλάδα υπέβαλε το μέτρο στήριξης προς αξιολόγηση από την Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές, ενώ ταυτόχρονα συνιστά έμμεση κρατική ενίσχυση υπέρ των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις στηριζόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2295/IP_20_2295_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία, το οποίο έχει στόχο να ενδυναμώσει τους πολίτες και να οικοδομήσει ανθεκτικότερες δημοκρατίες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το σχέδιο δράσης, το οποίο απαντά στις προκλήσεις που θέτουν για τα δημοκρατικά μας συστήματα η άνοδος του εξτρεμισμού και η απόσταση που αισθάνονται οι πολίτες ότι τους χωρίζει από τους πολιτικούς, θεσπίζει μέτρα για την προώθηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα προτείνει νομοθετικές δράσεις για την πολιτική διαφήμιση οι οποίες θα διέπουν τους χορηγούς περιεχομένου επί πληρωμή και τους διαύλους παραγωγής και διανομής (όπου περιλαμβάνονται οι διαδικτυακές πλατφόρμες, οι διαφημιστές και οι εταιρείες συμβούλων για πολιτικά θέματα), διευκρινίζοντας τις αντίστοιχες ευθύνες τους. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης μέτρα για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και θα παρουσιάσει πρωτοβουλία για την προστασία τους από στρατηγικές μηνύσεις κατά της δημόσιας συμμετοχής (SLAPP). Τέλος, η Επιτροπή θα καθοδηγήσει τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, μέσα από την ενίσχυση των απαιτήσεων για τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τη θέσπιση αυστηρής παρακολούθησης και εποπτείας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2250/IP_20_2250_EL.pdf

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 138 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_2142/INF_20_2142_EL.pdf