eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Με ποιον τρόπο συμπληρώνει η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+ (CRII+) τα μέτρα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης δέσμης μέτρων;

Η πρώτη δέσμη μέτρων της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού επικεντρώθηκε στην άμεση κινητοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση στην κρίση. Υπό αυτό το πρίσμα, θεσπίστηκαν ορισμένες πολύ σημαντικές αλλαγές που επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από τα Ταμεία, παρέχουν άμεση ρευστότητα και προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος. Η πρώτη δέσμη μέτρων της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού αποτελούνταν από τρία κύρια στοιχεία: περίπου 8 δισ. ευρώ άμεσης ρευστότητας για την επιτάχυνση έως και 37 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκές δημόσιες επενδύσεις, ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις δαπάνες, και επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_574/QANDA_20_574_EL.pdf

Ποιες είναι οι προτάσεις της Επιτροπής για τη στήριξη του τομέα υγειονομικής περίθαλψης;

Η Επιτροπή επιθυμεί να στηρίξει απευθείας τα συστήματα υγείας των κρατών μελών της ΕΕ στη μάχη τους κατά της πανδημίας του κορονοϊού θεσπίζοντας μέτρα που κρίνεται αποτελεσματικότερο να ληφθούν στο επίπεδο της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης, η Επιτροπή θα συμπληρώνει απευθείας, με ταχύτητα και ευελιξία τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα και σε πρώτο στάδιο, η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση των αρχικών αναγκών και θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την περαιτέρω εξειδίκευση και ιεράρχησή τους.

Για τη χρηματοδότηση της δράσης αυτής η Επιτροπή κινητοποιεί κονδύλια ύψους 3 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, εκ των οποίων 2,7 δισ. ευρώ θα διατεθούν μέσω του μηχανισμού στήριξης έκτακτης ανάγκης και 300 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του αποθέματος ιατρικού υλικού rescEU. Θα είναι δυνατόν να γίνουν πρόσθετες συνεισφορές από κράτη μέλη και ιδιώτες, όπως επίσης ιδρύματα και με συμμετοχική χρηματοδότηση.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_577/QANDA_20_577_EL.pdf

Η διάσωση ανθρώπινων ζωών και η στήριξη των μέσων βιοπορισμού σε αυτούς τους καιρούς οξείας κρίσης είναι υψίστης σημασίας. Η Επιτροπή εντείνει περαιτέρω την αντίδρασή της προτείνοντας τη θέσπιση ενός μέσου αλληλεγγύης ύψους 100 δισ. ευρώ για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους και οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν, το οποίο ονομάζεται SURE. Επίσης, προτείνεται η ανακατεύθυνση όλων των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Οι γεωργοί και οι αλιείς θα λάβουν επίσης στήριξη, όπως και οι άποροι. Όλα αυτά τα μέτρα βασίζονται στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ και απορροφούν κάθε διαθέσιμο ευρώ. Καταδεικνύουν την ανάγκη για έναν ισχυρό και ευέλικτο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή θα εργαστεί για να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ μπορεί να υπολογίζει σε έναν τέτοιο προϋπολογισμό για να ορθοποδήσει και να πορευτεί προς την ανάκαμψη.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_582/IP_20_582_EL.pdf

Η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων ευελιξίας που παρέχει το πλαίσιο της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει προκαλέσει η έξαρση του κορονοϊού.

Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει ήδη στους αγοραστές του δημόσιου τομέα στα κράτη μέλη ευέλικτες λύσεις για την ταχεία κάλυψη επειγουσών αναγκών, όπως η αγορά μέσων ατομικής προστασίας, φαρμάκων και αναπνευστήρων, ώστε όσοι τα έχουν ανάγκη να μπορούν να τα προμηθευτούν το συντομότερο δυνατόν.

Περισσότερα: Κορονοϊός: Η Επιτροπή εκδίδει...