Νέα - Δελτία Τύπου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίσουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3402/IP_21_3402_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια δέσμη προτάσεων μέσω των οποίων οι ενωσιακές πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια, τη χρήση γης, τις μεταφορές και τη φορολογία θα προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η επίτευξη μιας τέτοιας μείωσης των εκπομπών κατά την επόμενη δεκαετία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου, αφενός, η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 και, αφετέρου, να γίνει πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Με τις σημερινές προτάσεις, η Επιτροπή παρουσιάζει τα νομοθετικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων που συμφωνήθηκαν στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και για τον ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας μας για ένα δίκαιο, πράσινο και ευημερούν μέλλον.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3541/IP_21_3541_EL.pdf

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού της σύμβασης του Aarhus. Η συμφωνία θα επιτρέψει τον ενισχυμένο δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ που επηρεάζουν το περιβάλλον. Η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση τον Οκτώβριο του 2020 τιμώντας τη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στον διοικητικό και δικαστικό έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3610/IP_21_3610_EL.pdf

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δημοσίευσαν έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της αναγκαστικής εργασίας στις δραστηριότητές τους και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το έγγραφο καθοδήγησης θα ενισχύσει την ικανότητα των εταιρειών να εξαλείφουν την αναγκαστική εργασία από τις αξιακές αλυσίδες τους, παρέχοντας συγκεκριμένες, πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού, πρόληψης, μετριασμού και αντιμετώπισης του κινδύνου που αυτή ενέχει.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3664/IP_21_3664_EL.pdf