Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030, μια εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που βασίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Η στρατηγική συμβάλλει στη δέσμη των προτεινόμενων μέτρων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 στην ΕΕ. Επίσης, βοηθάει την ΕΕ να τηρήσει τη δέσμευσή της να ενισχύσει τις απορροφήσεις της από φυσικές καταβόθρες σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα. Η στρατηγική για τα δάση, αντιμετωπίζοντας από κοινού τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές, αποσκοπεί στη διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας των δασών της ΕΕ και αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δασοκόμοι.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3723/IP_21_3723_EL.pdf

Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, σύμφωνα με την οποία τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της λειτουργίας της δικαιοσύνης δεν συνάδουν με το πολωνικό Σύνταγμα. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία.

Η Επιτροπή ήταν πάντα πολύ σαφής ως προς το θέμα αυτό και επαναλαμβάνει για άλλη μία φορά τα εξής:

  • Το ενωσιακό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού δικαίου·
  • Όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για προσωρινά μέτρα, είναι δεσμευτικές για τις αρχές όλων των κρατών μελών και τα εθνικά δικαστήρια.

Τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ πρέπει να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_3726/STATEMENT_21_3726_EL.pdf

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 108 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_3440/INF_21_3440_EL.pdf

 

 

«Η Ευρώπη δεν θα επιτρέψει ποτέ να στιγματιστούν κομμάτια της κοινωνίας μας είτε λόγω του ποιον αγαπούν, είτε λόγω της ηλικίας τους, της εθνοτικής τους καταγωγής, των πολιτικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.»

Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 7 Ιουλίου 2021

Η ισότητα και ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, οι οποίες κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί αυτές τις αξίες.

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας σχετικά με την ισότητα και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3668/IP_21_3668_EL.pdf