Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το «Ορίζων Ευρώπη», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (2021-2027), για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της επείγουσας έρευνας στον τομέα του κορονοϊού και των παραλλαγών του. Η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί μέρος ενός ευρέος φάσματος δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την καταπολέμηση του κορονοϊού και συμβάλλει στη συνολική δράση της Επιτροπής για την πρόληψη, τον μετριασμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού και των παραλλαγών του, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας στον τομέα της βιοάμυνας υπό την ονομασία εκκολαπτήριο HERA.

Τα 11 έργα του καταλόγου περιλαμβάνουν 312 ερευνητικές ομάδες από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων και 38 ομάδες από 23 χώρες εκτός της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3803/IP_21_3803_EL.pdf

Τι είναι η έκθεση για το κράτος δικαίου;

Η έκθεση για το κράτος δικαίου αποτελεί προληπτικό εργαλείο στο πλαίσιο του ετήσιου ευρωπαϊκού μηχανισμού για το κράτος δικαίου. Σκοπός της είναι να εξετάσει τις κυριότερες εξελίξεις —θετικές και αρνητικές— στον τομέα του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και την ιδιαίτερη κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. Στόχος της έκθεσης είναι η προώθηση του κράτους δικαίου, η πρόληψη της εμφάνισης ή της επιδείνωσης συναφών προβλημάτων και η αντιμετώπισή τους, καθώς και ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών. Δεν πρόκειται για μηχανισμό επιβολής κυρώσεων. Η έκθεση καλύπτει τέσσερις νευραλγικούς τομείς για το κράτος δικαίου: τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης, το πλαίσιο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και άλλα θεσμικά ζητήματα που συνδέονται με το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών (μηχανισμός θεσμικών αντιβάρων). Δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Η έκθεση για το κράτος δικαίου αποτελείται από μία γενική έκθεση και από 27 κεφάλαια που το καθένα παρουσιάζει την ειδική αξιολόγηση ανά κράτος μέλος.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3762/QANDA_21_3762_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τη δεύτερη έκθεση σε επίπεδο ΕΕ για το κράτος δικαίου μαζί με ανακοίνωση η οποία εξετάζει την κατάσταση στο σύνολο της ΕΕ και περιλαμβάνει ειδικά κεφάλαια ανά χώρα για κάθε κράτος μέλος. (Ελλάδα : https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_greece_en.pdf) Η έκθεση του 2021 εξετάζει τις νέες εξελίξεις από τον περασμένο Σεπτέμβριο, εμβαθύνοντας την αξιολόγηση των ζητημάτων που είχαν εντοπιστεί στην προηγούμενη έκθεση και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19. Συνολικά, η έκθεση δείχνει ότι υπήρξαν πολλές θετικές εξελίξεις στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων αντιμετώπισης προκλήσεων που είχαν εντοπιστεί στην έκθεση του 2020. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες, οι οποίες, σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν ενισχυθεί, για παράδειγμα όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την κατάσταση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την ισχυρή ανθεκτικότητα των εθνικών συστημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η οποία κατέδειξε επίσης τη σημασία της ικανότητας διατήρησης ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3761/IP_21_3761_EL.pdf

Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας για την προσβασιμότητα του παγκόσμιου ιστού. Από τις 23 Ιουνίου 2021, στην ΕΕ όλοι οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα και οι εφαρμογές του για φορητές συσκευές έχουν τη νομική υποχρέωση να είναι προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία. Τώρα, το τελευταίο βήμα είναι να επανεξεταστεί η εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη. Για τον σκοπό αυτό, η διαβούλευση που ξεκινάει σήμερα θα συγκεντρώσει παρατηρήσεις από πολίτες, ιδίως με αναπηρία, αλλά και από επιχειρήσεις, διαδικτυακές πλατφόρμες, πανεπιστημιακούς, δημόσιες διοικήσεις και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η διαδικτυακή διαβούλευση θα είναι προσβάσιμη σε αναγνώστες οθόνης, μεταφρασμένη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και διαθέσιμη σε μια πιο σύντομη ευανάγνωστη έκδοση για άτομα με γνωστικές αναπηρίες. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή ως τις 25 Οκτωβρίου 2021.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για την επανεξέταση της οδηγίας ώστε να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο υπέρ της προσβασιμότητας των ιστοτόπων του δημόσιου τομέα και των εφαρμογών του για φορητές συσκευές. Τα πορίσματα της επανεξέτασης θα δημοσιευτούν σε προσβάσιμη μορφή τον Ιούνιο του 2022.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3785/MEX_21_3785_EN.pdf