Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) για την Ουκρανία ύψους έως και 1 δισ. ευρώ με στόχο τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η σημερινή πρόταση αποτελεί συνέχεια του αιτήματος που υπέβαλαν οι ουκρανικές αρχές και των απευθείας συζητήσεων μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του προέδρου της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο. Το νέο πρόγραμμα βασίζεται στην πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των τριών προηγούμενων προγραμμάτων ΜΧΣ.

Αφότου ξέσπασε η κρίση το 2014 η ΕΕ έχει δεσμεύσει 12,8 δισ. ευρώ για τη στήριξη της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας στην Ουκρανία, στα οποία περιλαμβάνονται 2,8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο τριών προγραμμάτων ΜΧΣ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1702_el.pdf

Η Επιτροπή επέλεξε να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με τη δημοσίευση της έκθεσή της του 2018 για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και με την παρουσίαση έκθεσης σχετικά με τις γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί σε ενέργειες που στόχο έχουν να πυροδοτήσουν την αλλαγή. Υπέβαλε πρόταση για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των εργαζόμενων οικογενειών, σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και απηύθυνε έκκληση για να δοθεί τέλος στη βία κατά των γυναικών, μέσω χρηματοδότησης και δράσεων ευαισθητοποίησης.

Η έκθεση για την ισότητα των φύλων του 2018 δείχνει ότι η πρόοδος έχει σταματήσει σε ορισμένους τομείς: οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν τα περισσότερα καθήκοντα φροντίδας εντός των οικογενειών, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στάσιμο στο 16 % εδώ και χρόνια, ενώ η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα.

περισσόετρα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_el.pdf

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα για μη είσπραξη του ορθού ποσού του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε ό,τι αφορά τη μίσθωση σκαφών αναψυχής.

Το θέμα αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, ενώ έγινε πολύς λόγος γι' αυτό πέρυσι με την ευκαιρία των διαρροών των «Paradise Papers».

Η υπόθεση των «Paradise Papers» έφερε στο φως εκτεταμένη φοροδιαφυγή ΦΠΑ στον τομέα των σκαφών αναψυχής, η οποία διευκολύνεται από ορισμένους εθνικούς κανόνες που δεν συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ. Εκτός από τις διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε σήμερα η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε πρόσφατα ότι η νεοσυσταθείσα επιτροπή για την παρακολούθηση των «Paradise Papers» θα εξετάσει και το ζήτημα αυτό.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1451_el.pdf

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 161 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1444_el.pdf