Νέα - Δελτία Τύπου

Η σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σόφια επιβεβαίωσε την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής και καθόρισε μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της συνδεσιμότητας, της ασφάλειας και του κράτους δικαίου.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Χάρη στη σημερινή σύνοδο αναπτύξαμε ακόμα στενότερους δεσμούς με τους φίλους μας από τα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίοι έρχονται σταδιακά κάθε μέρα και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση —ο κάθε εταίρος με τον δικό του ρυθμό και με τις δικές του επιδόσεις. Η πρόσδεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται τον ενστερνισμό κοινών αξιών και αρχών, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της ελευθερίας της έκφρασης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτα απ' όλα μια κοινότητα αξιών και δικαίου».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3821_el.pdf

Η Επιτροπή Γιούνκερ αναλαμβάνει την τρίτη και τελευταία σειρά δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών της Ευρώπης.

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2017, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ έθεσε ως στόχο η ΕΕ και οι βιομηχανίες της να αναλάβουν ηγετική θέση παγκοσμίως στους τομείς της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Με βάση τις προηγούμενες δέσμες «Η Ευρώπη σε κίνηση» του Μαΐου και του Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή Γιούνκερ προτείνει σήμερα την τρίτη και τελευταία σειρά μέτρων για να γίνει αυτός ο στόχος πραγματικότητα στον τομέα της κινητικότητας. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους να κυκλοφορούν ασφαλέστερα και να χρησιμοποιούν λιγότερο ρυπογόνα οχήματα και πιο προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_el.pdf

Η Επιτροπή υπερασπίζεται την ανάγκη των Ευρωπαίων πολιτών να αναπνέουν καθαρό αέρα.

Η Επιτροπή παρέχει στους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς πρακτικές συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη και εντείνει τις δράσεις επιβολής της κατά 7 κρατών μελών που έχουν παραβιάσει τους συμφωνηθέντες ενωσιακούς κανόνες για τα όρια εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων και τους κανόνες για την έγκριση τύπου αυτοκινήτων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_el.pdf

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 96 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3446_el.pdf