Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη δεύτερη έκδοση κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου EU SURE, συνολικής αξίας 14 δισ. ευρώ, για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη διαφύλαξη της απασχόλησης.

Η έκδοση συνίστατο σε δύο ομόλογα, εκ των οποίων 8 δισ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν τον Νοέμβριο του 2025 και 6 δισ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν τον Νοέμβριο του 2050. Οι επενδυτές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για αυτά τα μέσα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και τα ομόλογα υπερκαλύφθηκαν κατά 13 και 11,5 φορές για τη δόση των 5 και των 30 ετών αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ευνοϊκής τιμής και για τα δύο ομόλογα.

Περισσότερα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στη...

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει τεράστια ανθρώπινη οδύνη και έχει ωθήσει τα συστήματα υγείας στα όριά τους. Τα μέτρα που απαιτούνται για τον περιορισμό της πανδημίας και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα μέσα διαβίωσης, στην εργασία και τις ελευθερίες των ανθρώπων. Από την αρχή της πανδημίας η αλληλεγγύη ήταν πραγματική και απτή. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, εργαζόμενοι νυχθημερόν για να παρέχουν φροντίδα στους ασθενείς με COVID-19. Τα κράτη μέλη της ΕΕ στράφηκαν από την εφαρμογή μονομερών μέτρων στην αλληλοϋποστήριξη, είτε με την υποδοχή ασθενών με COVID-19 από γειτονικές χώρες είτε με την αποστολή επαγγελματιών του τομέα της υγείας και βασικού ιατρικού εξοπλισμού. Η συνεργασία και ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ αποτελούν πλέον τον κανόνα.

Οι οργανισμοί της Ένωσης ανέλαβαν δράση για να υποστηρίξουν την ΕΕ, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Συγκεκριμένα, το ECDC παρείχε συνεχώς αξιολογήσεις κινδύνου και επιστημονική καθοδήγηση με βάση την επιδημιολογική εξάπλωση του ιού ενώ ο EMA έχει εξορθολογίσει τις διαδικασίες αξιολόγησης ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη αξιολόγηση ελπιδοφόρων εμβολίων ή θεραπειών για τη νόσο COVID-19.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2042/QANDA_20_2042_EL.pdf

Σε τι διαφέρει η συμφωνία αυτή από τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου 2020;

Η πολιτική συμφωνία της 10ης Νοεμβρίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2020, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020, από κοινού με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμφωνία διασφαλίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνεργάζονται ακόμη πιο αποτελεσματικά προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η δέσμη των 1,8 τρισ. ευρώ διατίθεται εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες, με τρόπο έγκαιρο και διαφανή.

Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας είναι τα εξής:

Ενίσχυση των προγραμμάτων προτεραιότητας ύψους 15 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στη στήριξη της ανάκαμψης και ότι οι δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ λαμβάνουν επαρκή μέσα για να συνεχίσουν το έργο τους κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου για όλους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2088/QANDA_20_2088_EL.pdf

Κατά την εικονική διάσκεψη υψηλού επιπέδου «Digital Health 2020 - EU on the Move», η Επιτροπή και η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν στενά για μια ασφαλή και προσανατολισμένη στον ασθενή χρήση των δεδομένων υγείας για την Ευρώπη, καθώς και για συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στον εν λόγω τομέα, μέσω ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία που θα προσφέρει καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, καλύτερη έρευνα και καλύτερη χάραξη πολιτικών για την υγεία. Η δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας ― διαδικασίας που δρομολογείται σήμερα από την Επιτροπή με μια πρώτη δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ικανότητας αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεων στον τομέα της υγείας. Πρόκειται επίσης για άμεση συνέχεια της στρατηγικής για τα δεδομένα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, όπου η Επιτροπή είχε ήδη τονίσει τη σημασία της δημιουργίας ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της υγείας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2049/IP_20_2049_EL.pdf