Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, στην οποία παρουσιάζονται οι ενέργειες της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2020 και την επιβολή του, καθώς και οι επιδόσεις των κρατών μελών σε διάφορους τομείς πολιτικής. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη την πανδημία COVID-19 και εξηγεί τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή για να διασφαλίσει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τα μέσα βιοπορισμού των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση.

Το 2020 η Επιτροπή κίνησε συνολικά 903 νέες διαδικασίες επί παραβάσει. Πρόκειται για αύξηση 13 % σε σύγκριση με το 2019, κατά το οποίο ο αριθμός των νέων υποθέσεων ανήλθε σε 797. Ο μικρότερος αριθμός νέων διαδικασιών που κινήθηκαν το 2020 για πλημμελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του δικαίου της ΕΕ ή για την εσφαλμένη εφαρμογή του αφορούσε τη Δανία, τις Κάτω Χώρες, την Ιρλανδία και τη Φινλανδία, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων διαδικασιών αφορούσε τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3686/IP_21_3686_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ), η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορισμένα μέτρα ενίσχυσης χωρίς εκ των προτέρων έλεγχο από την Επιτροπή. Οι αναθεωρημένοι κανόνες αφορούν: i) ενισχύσεις που χορηγούνται από τις εθνικές αρχές για έργα που χρηματοδοτούνται μέσω ορισμένων ενωσιακών προγραμμάτων υπό κεντρική διαχείριση τα οποία περιλαμβάνονται στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· και ii) ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, ενώ παράλληλα είναι συναφή με την ανάκαμψη από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3804/IP_21_3804_EL.pdf

Η εξασφάλιση πρόσβασης σε ασφαλή και οικονομικώς προσιτά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 για ολόκληρο τον κόσμο, και ιδίως για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδηματικού επιπέδου, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Υγεία, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 21 Μαΐου 2021, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η «Ομάδα Ευρώπη» θα μοιραστεί με χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδηματικού επιπέδου τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος του 2021, κυρίως μέσω του μηχανισμού COVAX, του εταίρου μας στην προσπάθεια για την εξασφάλιση εμβολίων για όλον τον κόσμο.

Η «Ομάδα Ευρώπη» (η ΕΕ, τα θεσμικά της όργανα και τα 27 κράτη μέλη) φαίνεται ότι θα υπερβεί αυτόν τον αρχικό στόχο, μοιράζοντας 200 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19 στις χώρες που τις χρειάζονται περισσότερο, μέχρι το τέλος του 2021.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3845/IP_21_3845_EL.pdf

Η Επιτροπή χορήγησε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους άνω των 336 εκατ. ευρώ στην Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα για να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και να δώσει ώθηση σε μια δίκαιη πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη. Τα πρόσθετα κονδύλια χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του REACT-EU για τη συμπλήρωση έξι επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Περισσότερα: REACT-EU: Επιπλέον κονδύλια ύψους 336...