eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια δέσμη μέτρων της για τη διεύρυνση, η οποία περιλαμβάνει επτά επιμέρους εκθέσεις και αξιολογεί την εφαρμογή της πολιτικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια και δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις.

Η πρόοδος στην ευρωπαϊκή πορεία μιας χώρας είναι μια αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία που εξαρτάται από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιτυγχάνει κάθε χώρα, κατά προτεραιότητα στους τομείς του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι συνεχείς προσπάθειες και οι μη αναστρέψιμες μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης. Η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη: η προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ αποτελεί ισχυρό κίνητρο για αλλαγή, καθώς οι ενδιαφερόμενες χώρες υιοθετούν θετικές μεταρρυθμίσεις δημοκρατικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_el.pdf

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται τρομοκράτες και εγκληματίες — στερώντας τους τα μέσα που χρειάζονται για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση αξιόποινων πράξεων.

Έξι μήνες μετά την αντιτρομοκρατική δέσμη μέτρων του Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή προτείνει μέτρα με σκοπό: να ενισχυθεί η ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας και να μειωθούν οι απάτες περί τα έγγραφα· να δοθεί στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στις δικαστικές αρχές πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και οικονομικές πληροφορίες· να περιοριστεί περαιτέρω η πρόσβαση των τρομοκρατών σε πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών· και να ενισχυθούν οι έλεγχοι κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή πυροβόλων όπλων. Επίσης, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με άλλες πρωτοβουλίες προτεραιότητας, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο προς μια γνήσια και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_el.pdf

Πάνω από 5.000 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από δάνεια συνολικού ύψους 640 εκατ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) υπέγραψαν τρεις συμβάσεις εγγυήσεων ύψους 640 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ελλάδας. Οι συμφωνίες αυτές υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, (Σχέδιο Γιούνκερ).

Καταρχάς, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας InnovFin, η ΕΤΕ θα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε καινοτόμες ΜΜΕ και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης για περίοδο δύο ετών. Η εγγύηση του ΕΤαΕ παρέχεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η στήριξη της ΕΕ προς τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3361_el.pdf

Η Επιτροπή στοχεύει στις πλέον επιβλαβείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ώστε να προσφέρει στους γεωργούς και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερη ανάγκη να διαχειρίζονται κινδύνους επί των οποίων έχουν ελάχιστο ή μηδενικό έλεγχο.

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να απαγορευτούν οι πιο επιβλαβείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ώστε να εξασφαλιστεί πιο δίκαιη αντιμε­τώπιση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και γεωργικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει αποτελεσματικές διατάξεις επιβολής των κανόνων: οι εθνικές αρχές μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, είναι ευάλωτες σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που ασκούνται από εταίρους τους στην αλυσίδα. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν διαπραγματευτική ισχύ και εναλλακτικές λύσεις ώστε να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_el.pdf