eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η τροποποίηση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η OLAF διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια ώστε να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση της απάτης σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα αποσαφηνίσουν επίσης τα εργαλεία της OLAF για τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών με σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. Αυτό αφορά ιδίως τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, την πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και τα κατάλληλα μέσα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSR) της για το 2018, οι οποίες καθορίζουν τις κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής για τα μεμονωμένα κράτη μέλη για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας, με ιστορικά υψηλά επίπεδα απασχόλησης, ανάκαμψη των επενδύσεων και βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2018, η ανάπτυξη τα επόμενα δύο έτη θα επιβραδυνθεί ελαφρώς, αλλά θα παραμείνει ισχυρή. Οι τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες θα πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες να γίνουν ισχυρότερες και ανθεκτικότερες. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις.......

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_el.pdf

Η έκθεση σύγκλισης 2018 αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.

Η έκθεση καλύπτει τα επτά κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ που έχουν νομική υποχρέωση να υιοθετήσουν το ευρώ: τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Διαπιστώνει ότι τα εν λόγω κράτη μέλη γενικά παρουσιάζουν σημαντική ονομαστική σύγκλιση, αλλά κανένα από αυτά δεν πληροί όλες τις τυπικές προϋποθέσεις για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ. Δύο από αυτά τα κράτη μέλη, η Βουλγαρία και η Κροατία, πληρούν όλα τα κριτήρια σύγκλισης, με εξαίρεση το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας, δεδομένου ότι δεν είναι μέλη του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ II).

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_el.pdf

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο των οδηγιών διαπραγμάτευσης για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Οι προετοιμασίες -που περιελάμβαναν εκτίμηση επιπτώσεων για τις δύο συμφωνίες- έχουν πλέον ολοκληρωθεί και μπορούν να αρχίσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Οι συμφωνίες αυτές θα βασίζονται στις πρόσφατες επιτυχείς συμφωνίες, μεταξύ άλλων, με τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Σινγκαπούρη, το Βιετνάμ και το Μεξικό, διευρύνοντας τον συνασπισμό των εταίρων που δεσμεύονται για τη δημιουργία ανοικτού και βασισμένου σε κανόνες παγκόσμιου εμπορίου. Το ανοικτό εμπόριο πρέπει να συμβαδίζει με την ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς χάραξη πολιτικής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδια εντολών για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όταν πρότεινε στο Συμβούλιο να αρχίσει τις εν λόγω διαπραγματεύσεις. Οι συμφωνίες αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, και αναμένουμε από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν αυτό το υψηλό επίπεδο διαφάνειας».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_el.pdf