Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τα σχέδια της Ελλάδας να χορηγήσει δημόσια στήριξη ύψους 47,3 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας προβλήτας στον λιμένα της Ηγουμενίτσας, στη βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας.

Στόχος του έργου είναι να μειωθεί η συμφόρηση, οι επιβλαβείς εκπομπές και ο κίνδυνος ατυχημάτων, με τη μεταφορά των διεθνών δραστηριοτήτων του λιμένα σε νέα προβλήτα που βρίσκεται εκτός της πόλης της Ηγουμενίτσας.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Διαπίστωσε ότι η δημόσια στήριξη ήταν αναλογική και αναγκαία για την υλοποίηση της επένδυσης. Επιπλέον, η Επιτροπή θεώρησε ότι η Ηγουμενίτσα, ενώ είναι σχετικά μικρός λιμένας με περιορισμένο όγκο μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεί μέρος του κύριου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια στήριξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς θα προωθηθεί η κατασκευή υποδομών μεταφορών προτεραιότητας της ΕΕ χωρίς να προκληθεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης SA.48220.https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6006_en.pdf

Μετά τη δημοσίευση σήμερα της απόφασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με το ποσό των αντιμέτρων των ΗΠΑ στην υπόθεση Airbus στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η επίτροπος Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στην υπόθεση Airbus και το επίπεδο πιθανών αντιμέτρων.

Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν έγκριση από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, η επιλογή της εφαρμογής αντιμέτρων σήμερα θα είναι κοντόφθαλμη και αντιπαραγωγική.

Διαπιστώθηκε ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ ευθύνονται, στο πλαίσιο του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, για τη συνέχιση της παροχής ορισμένων παράνομων επιδοτήσεων στους κατασκευαστές αεροσκαφών τους.

Στην υπόθεση της Boeing που εξετάζεται παράλληλα, η ΕΕ θα έχει, σε μερικούς μήνες, επίσης δικαίωμα να επιβάλει αντίμετρα κατά των ΗΠΑ, λόγω της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσής της με τους κανόνες του ΠΟΕ. Ο προκαταρκτικός κατάλογος των αμερικανικών προϊόντων που πρέπει να εξεταστούν για την επιβολή αντιμέτρων δημοσιεύτηκε τον περασμένο Απρίλιο.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5973_el.pdf

Στον Μαυρίκιο, η ΕΕ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με πέντε εταίρους της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (στο εξής ΑΜΑ: Κομόρες, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Σεϋχέλλες και Ζιμπάμπουε) για την εμβάθυνση της υφιστάμενης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης. Δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την υφιστάμενη συμφωνία, τώρα, κατά το όγδοο έτος της εφαρμογής της, οι πέντε χώρες δηλώνουν πρόθυμες να προχωρήσουν πέραν των εμπορευματικών συναλλαγών προς μία πληρέστερη συμφωνία. Η ΕΕ χαιρέτισε το βήμα αυτό, ιδίως στο πλαίσιο της «Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας»

Από την έναρξη ισχύος της αρχικής συμφωνίας το 2012, οι εξαγωγές αγαθών από τις πέντε χώρες της ΑΜΑ προς την ΕΕ αυξήθηκαν σχεδόν κατά το ένα τέταρτο, φθάνοντας σχεδόν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν όλο και περισσότερο στην περιοχή. Η νέα συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει άλλους σημαντικούς εμπορικούς τομείς και κανόνες που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως οι υπηρεσίες, οι επενδύσεις, οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και το εμπόριο και η βιώσιμη ανάπτυξη.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5951_el.pdf

Όπως κάθε Οκτώβριο, αρχίζει ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cyber-security-month#_blank) σε όλα τα κράτη μέλη για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις απειλές κυβερνοασφάλειας, καθώς και για την προώθηση της κυβερνοασφάλειας μεταξύ των πολιτών και των οργανώσεων μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Πιο συγκεκριμένα, φέτος, ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ορθές πρακτικές κυβερνοασφάλειας, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του καθενός, καθώς και στη σημασία που έχει το να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τεχνολογικών συσκευών.

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κ. Μαρίγια Γκάμπριελ, δήλωσε: «Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, γνώσης, ευαισθητοποίησης και ανθεκτικότητας είναι απαραίτητες ώστε να προστατευτούμε από τη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση των κυβερνοαπειλών. Ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας αποτελεί μέρος του συνόλου των προσπαθειών που καταβάλλουμε για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των ικανοτήτων μας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων μεγάλης εμβέλειας και, εν τέλει, για τη δημιουργία μιας πραγματικά ασφαλούς ψηφιακής ενιαίας αγοράς.»

Περισσότερα: Ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας: Η...