Νέα - Δελτία Τύπου

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ που δημοσιεύτηκε σήμερα, τον Σεπτέμβριο του 2019 η ΕΕ κατέγραψε το υψηλότερο μηνιαίο εμπορικό της πλεόνασμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε 3,7 δισ. ευρώ. Τον ίδιο μήνα, οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 18 % σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση, της τάξης του 6 %. Όσον αφορά τη αξία των μηνιαίων εξαγωγών, οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν για την Κίνα (+ 55,4 %), τις Ηνωμένες Πολιτείες (+ 15,6 %) και την Ιαπωνία (+ 30,6 %). Όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων, την αύξηση των εξαγωγών στήριξαν κυρίως το χοιρινό κρέας, τα οινοπνευματώδη ποτά και τα ηδύποτα, το σιτάρι και οι οίνοι. Χάρη στις καλές επιδόσεις των εξαγωγών το 2019 και στην ελαφρώς χαμηλότερη αύξηση των εισαγωγών, το εμπορικό πλεόνασμα για το 12μηνο Οκτώβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2019 ανήλθε στο πρωτοφανές επίπεδο των 27,8 δισ. ευρώ.

Η μηνιαία έκθεση περιλαμβάνει έναν πίνακα όπου παρουσιάζονται το εμπορικό ισοζύγιο, η εξέλιξή του ανά κατηγορία προϊόντος και οι κύριοι εμπορικοί εταίροι, από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Αύγουστο του 2019.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6782/MEX_19_6782_EN.pdf

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της οδηγίας για την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος στην ΕΕ. Η εν λόγω οδηγία θα εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου προστασία για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, ορίζοντας νέα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ.

Η Βιέρα Γιούροβα, αντιπρόεδρος αρμόδια για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, δήλωσε σχετικά: «Οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος είναι γενναίοι άνθρωποι που αποφασίζουν να αποκαλύψουν παράνομες δραστηριότητες. —συχνά με κίνδυνο της σταδιοδρομίας και του βιοπορισμού τους— προκειμένου να προστατεύσουν το κοινό από παράνομες δραστηριότητες. Αξίζουν αναγνώριση και προστασία για τις γενναίες πράξεις τους. Καλώ τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τους νέους κανόνες στην έννομη τάξη τους χωρίς καθυστέρηση

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη από σήμερα για να μεταφέρουν τους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία. Η νέα οδηγία καθορίζει υψηλά πρότυπα προστασίας σε επίπεδο ΕΕ και καλύπτει πολλούς βασικούς τομείς του ενωσιακού δικαίου, από την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την προστασία των δεδομένων έως την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, την ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων, τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την πυρηνική ασφάλεια.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, κατά τη μεταφορά της οδηγίας, να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της και σε άλλους τομείς, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος είναι διαθέσιμες εδώ.

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/whistleblowers-protection_el

Καταναλωτές και επιχειρήσεις θα εξοικονομούν χρήματα χάρη στους νέους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές πληρωμές

Από σήμερα οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις σε κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ θα πραγματοποιούν φθηνότερες διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα διασφαλίζουν ότι όλες οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ σε κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ – Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο* – θα τιμολογούνται όπως οι εγχώριες πληρωμές. Για παράδειγμα, ένας Βούλγαρος καταναλωτής που αποφασίζει να εμβάσει ένα ποσό σε ευρώ στο εξωτερικό θα επιβαρύνεται πλέον με την ίδια χρέωση όπως και κατά τη μεταφορά πίστωσης σε λεβ εντός Βουλγαρίας. Εν ολίγοις, οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ θα επιβαρύνονται με πολύ χαμηλά ή και μηδενικά έξοδα.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6761/IP_19_6761_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις πέντε καθεστώτα στήριξης των θαλάσσιων μεταφορών στην Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, την Πολωνία και τη Σουηδία. Τα καθεστώτα ενθαρρύνουν τη νηολόγηση πλοίων στην Ευρώπη και συμβάλλουν στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του τομέα χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή εξέδωσε πέντε χωριστές αποφάσεις σχετικά με

  • την καθιέρωση καθεστώτος φορολογίας βάσει της χωρητικότητας και απασχόλησης των ναυτικών στην Εσθονία,
  • την παράταση ενός καθεστώτος φορολογίας βάσει της χωρητικότητας και απασχόλησης των ναυτικών στην Κύπρο,
  • την καθιέρωση νέου καθεστώτος απασχόλησης των ναυτικών στην Πολωνία,
  • την παράταση και επέκτασης ενός καθεστώτος απασχόλησης των ναυτικών στη Δανία, και
  • την παράταση ενός καθεστώτος απασχόλησης των ναυτικών στη Σουηδία.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα πέντε καθεστώτα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών («κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές») και αποφάνθηκε ότι όλα τα καθεστώτα συνάδουν με την ερμηνεία της των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6780/IP_19_6780_EL.pdf