eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή μετά το 2020:

Ερωτήσεις και απαντήσεις

  1. Μια εκσυγχρονισμένη πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες

Η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η οικονομική και η κοινωνική σύγκλιση και, παράλληλα, να υποβοηθηθούν οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως την παγκοσμιοποίηση και να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη εύρωστης και διαρκούς ανάπτυξης. Όλες οι περιφέρειες παραμένουν επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στην Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται σε τρεις κατηγορίες: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

Ποιες είναι οι νέες επενδυτικές προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2018, ο οποίος παρέχει συγκριτική επισκόπηση της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σκοπός του πίνακα είναι να στηρίξει τις προσπάθειες των εθνικών αρχών να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των οικείων συστημάτων απονομής δικαιοσύνης.

«Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2018 έρχεται σε μια στιγμή όπου η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ. Χωρίς το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, τα πολιτικά δικαιώματα και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της ΕΕ είναι σε κίνδυνο», δήλωσε η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων κ. Βιέρα Γιούροβα. «Με τον πίνακα αποτελεσμάτων ενθαρρύνουμε τις ορθές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και παρέχουμε σχετικά παραδείγματα. Αυτό που έχει ουσιαστική σημασία για οποιαδήποτε τέτοια μεταρρύθμιση είναι ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κράτος δικαίου χωρίς υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ο νέος πίνακας αποτελεσμάτων εξετάζει τους βασικούς δείκτες και θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα πρότυπα αυτά».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3932_el.pdf

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες με στόχο την τόνωση και τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης του νερού στην ΕΕ, για γεωργική άρδευση. Οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν τους γεωργούς να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των λυμάτων, ανακουφίζοντας περιοχές με λειψυδρία και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τους καταναλωτές.

Ο κ. Βέλα, επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε: «Η παρούσα πρόταση θα δημιουργήσει μόνο νικητές — οι γεωργοί μας θα έχουν πρόσβαση σε βιώσιμη προμήθεια νερού για άρδευση, οι καταναλωτές θα γνωρίζουν ότι τα προϊόντα που καταναλώνουν είναι ασφαλή και οι επιχειρήσεις μας θα ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες. Ο μεγαλύτερος νικητής θα είναι το περιβάλλον, καθώς η πρόταση συμβάλλει στο να διαχειριστούμε καλύτερα τον πλέον πολυτιμότερο πόρο μας- το νερό.»

Τι προτείνει η Επιτροπή;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3929_el.pdf

Καθώς η ποσότητα των βλαβερών πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς και τις θάλασσες αυξάνεται όλο και περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι βάζουν στο στόχαστρο τα 10 πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που συναντάμε περισσότερο στις παραλίες και τις θάλασσες της Ευρώπης, καθώς και τα απολεσθέντα και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία.

Όλα μαζί αυτά τα προϊόντα αποτελούν το 70% του συνόλου των θαλάσσιων απορριμμάτων. Οι νέοι κανόνες είναι αναλογικοί και σχεδιασμένοι για κάθε περίπτωση χωριστά, ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά μέτρα θα εφαρμόζονται για διαφορετικά προϊόντα. Όταν υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα άμεσα διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά, τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης θα απαγορεύονται από την αγορά.Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν σαφείς εναλλακτικές επιλογές, δίνεται έμφαση στον περιορισμό της χρήσης τους μέσω μείωσης της κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο, απαιτήσεων σχεδιασμού και επισήμανσης, καθώς και υποχρεώσεων των κατασκευαστών τους για διαχείριση των αποβλήτων/καθαρισμό. Χάρη στους νέους κανόνες, η Ευρώπη θα πρωτοστατεί σε ένα ζήτημα παγκοσμίων διαστάσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_el.pdf